تحويل فقط از طريق ارسال پستي

پس از پرداخت نهايي سيم کارت برنده شده در مزايده در قسمت پيشخوان کاربريتان درخواست ارسال فعال مي گردد ،آن را انتخاب و مشخصات خود را وارد کنيد تا توسط رندترين برايتان به صورت رايگان بيمه و درب منزل ارسال گردد .

ممنون که ما را در اين امر همراهي مي کنيد