حراج باندل دوره 1399191
09121435834
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124899557
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125909765
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126941368
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127818752
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09133959937
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133959939
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133959961
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960017
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960058
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960067
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960092
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960093
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960138
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960144
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960177
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960208
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960295
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960358
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960445
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09137615115
(اعتباري - كرمان - صفر)
09138633773
(اعتباري - كرمان - صفر)
09137638338
(اعتباري - كرمان - صفر)
09136506776
(اعتباري - كرمان - صفر)
09135393443
(اعتباري - كرمان - صفر)
09138460990
(اعتباري - كرمان - صفر)
09136527887
(اعتباري - كرمان - صفر)
09139415225
(اعتباري - كرمان - صفر)
09136513663
(اعتباري - كرمان - صفر)
09139398778
(اعتباري - كرمان - صفر)
460,100,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
حكيمه م (99076)
09122888603
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123993876
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127858439
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09125910758
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126941472
(دائمي - تهران - کارکرده)
09133534533
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133534890
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133535409
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537379
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537436
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537703
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537819
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538127
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538276
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538341
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538363
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538379
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538459
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538953
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538954
(دائمي - يزد - کارکرده)
09162549549
(اعتباري - يزد - صفر)
09162136213
(اعتباري - يزد - صفر)
09135273527
(اعتباري - يزد - صفر)
09162512519
(اعتباري - يزد - صفر)
09135367536
(اعتباري - يزد - صفر)
09162572579
(اعتباري - يزد - صفر)
09162572570
(اعتباري - يزد - صفر)
09162162167
(اعتباري - يزد - صفر)
09162560560
(اعتباري - يزد - صفر)
09136721672
(اعتباري - يزد - صفر)
721,400,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نسرين ح (38309)
09121450485
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124868110
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125884188
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126900668
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127823173
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09155424582
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424601
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424605
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424609
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424622
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424625
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424626
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424650
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424652
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424661
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424663
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424679
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424687
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424723
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424727
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09150386996
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150375005
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150310880
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09156051551
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150369119
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150213443
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150205995
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09156063883
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150382002
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09152114774
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
479,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
سحر م (07904)
09121435834
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124899557
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125909765
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126941368
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127818752
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09133959937
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133959939
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133959961
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960017
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960058
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960067
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960092
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960093
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960138
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960144
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960177
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960208
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960295
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960358
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133960445
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09137615115
(اعتباري - كرمان - صفر)
09138633773
(اعتباري - كرمان - صفر)
09137638338
(اعتباري - كرمان - صفر)
09136506776
(اعتباري - كرمان - صفر)
09135393443
(اعتباري - كرمان - صفر)
09138460990
(اعتباري - كرمان - صفر)
09136527887
(اعتباري - كرمان - صفر)
09139415225
(اعتباري - كرمان - صفر)
09136513663
(اعتباري - كرمان - صفر)
09139398778
(اعتباري - كرمان - صفر)
460,100,000 ريال
حكيمه م (99076)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09122888603
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123993876
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127858439
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09125910758
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126941472
(دائمي - تهران - کارکرده)
09133534533
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133534890
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133535409
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537379
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537436
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537703
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133537819
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538127
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538276
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538341
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538363
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538379
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538459
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538953
(دائمي - يزد - کارکرده)
09133538954
(دائمي - يزد - کارکرده)
09162549549
(اعتباري - يزد - صفر)
09162136213
(اعتباري - يزد - صفر)
09135273527
(اعتباري - يزد - صفر)
09162512519
(اعتباري - يزد - صفر)
09135367536
(اعتباري - يزد - صفر)
09162572579
(اعتباري - يزد - صفر)
09162572570
(اعتباري - يزد - صفر)
09162162167
(اعتباري - يزد - صفر)
09162560560
(اعتباري - يزد - صفر)
09136721672
(اعتباري - يزد - صفر)
721,400,000 ريال
نسرين ح (38309)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121450485
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124868110
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125884188
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126900668
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127823173
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09155424582
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424601
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424605
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424609
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424622
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424625
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424626
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424650
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424652
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424661
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424663
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424679
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424687
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424723
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155424727
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09150386996
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150375005
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150310880
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09156051551
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150369119
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150213443
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150205995
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09156063883
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09150382002
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09152114774
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
479,000,000 ريال
سحر م (07904)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر