حراج باندل دوره 1399143
09122976058
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123639728
(دائمي - البرز - کارکرده)
09126412624
(دائمي - زنجان - کارکرده)
09127669974
(دائمي - البرز - کارکرده)
09128809688
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09113765852
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113765876
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113765901
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113765927
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766064
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766164
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766174
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766593
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766628
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766670
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113763289
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767087
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767120
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767142
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767197
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09118776677
(اعتباري - گلستان - صفر)
09117030033
(اعتباري - گلستان - صفر)
09115161166
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116433366
(اعتباري - گلستان - صفر)
09118808833
(اعتباري - گلستان - صفر)
09119639933
(اعتباري - گلستان - صفر)
09118699988
(اعتباري - گلستان - صفر)
09119719911
(اعتباري - گلستان - صفر)
09117959955
(اعتباري - گلستان - صفر)
09117971199
(اعتباري - گلستان - صفر)
388,075,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نادر ب (60158)
09122976058
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123639728
(دائمي - البرز - کارکرده)
09126412624
(دائمي - زنجان - کارکرده)
09127669974
(دائمي - البرز - کارکرده)
09128809688
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09113765852
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113765876
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113765901
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113765927
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766064
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766164
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766174
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766593
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766628
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113766670
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113763289
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767087
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767120
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767142
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113767197
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09118776677
(اعتباري - گلستان - صفر)
09117030033
(اعتباري - گلستان - صفر)
09115161166
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116433366
(اعتباري - گلستان - صفر)
09118808833
(اعتباري - گلستان - صفر)
09119639933
(اعتباري - گلستان - صفر)
09118699988
(اعتباري - گلستان - صفر)
09119719911
(اعتباري - گلستان - صفر)
09117959955
(اعتباري - گلستان - صفر)
09117971199
(اعتباري - گلستان - صفر)
388,075,000 ريال
نادر ب (60158)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر