حراج باندل 1400051
09121548538
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122051723
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123765818
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123851733
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124831958
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124484029
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125733571
(دائمي - سمنان - کارکرده)
09125775482
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125847391
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126722859
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126389387
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126975784
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127958471
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127930360
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127871933
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09107004457
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107105173
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106041911
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106002155
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108012024
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105122501
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106042779
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106004296
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107040223
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106060818
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107007538
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106090098
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106000426
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105006252
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106005478
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107112714
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107080231
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107101787
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107010886
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107040829
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105070286
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106042169
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107001905
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107105534
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106090175
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107112628
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106004614
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105110609
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107003250
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107005674
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108010065
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107070341
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107075344
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106020906
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107105278
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106004168
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108011215
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107104106
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107010516
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106042081
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106041738
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105044130
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107061205
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106020366
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106050925
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107080016
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108080229
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106052014
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108011704
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106005301
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106042824
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106021298
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106041933
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106060840
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108017809
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105110161
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106050389
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108001708
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107009268
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107003079
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107070257
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107040016
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105005383
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105006553
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105070592
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107073860
(اعتباري - ايران - کارکرده)
09107006580
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107040355
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105021586
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107025441
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107070424
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105074417
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106001843
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106021696
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105006295
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105020053
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106041631
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105070538
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107005891
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106043036
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105091300
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107020313
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106090424
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107104957
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106040832
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106022017
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105006638
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106021670
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107105510
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106000165
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106042035
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107080159
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106002547
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107105006
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106001913
(دائمي - ايران - کارکرده)
09105075591
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106071987
(دائمي - ايران - کارکرده)
09106041642
(دائمي - ايران - کارکرده)
09107030791
(دائمي - ايران - کارکرده)
09108050855
(دائمي - ايران - کارکرده)
09100917444
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917473
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917475
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917555
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917574
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917576
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917666
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917675
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917677
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917700
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917711
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917722
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917733
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917744
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917755
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917766
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917770
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917771
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917772
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917773
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917774
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917775
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917776
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917788
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917799
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917877
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917879
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917888
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100917978
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918081
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918111
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918180
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918182
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918222
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918281
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918283
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918333
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918338
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918382
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918384
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918444
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918483
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918485
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918555
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918584
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918585
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918586
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918666
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918685
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918687
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918777
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918786
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918787
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918788
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918800
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918811
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918822
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918833
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918844
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918855
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918866
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918877
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918880
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918881
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918883
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918884
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918885
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918887
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918899
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918988
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918989
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918998
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100918999
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919222
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919292
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919293
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919333
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919392
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919394
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919444
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919493
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919495
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919555
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919594
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919595
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919596
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919666
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919695
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919697
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919777
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919796
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919797
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919798
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919888
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919897
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919898
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919899
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919933
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919944
(اعتباري - قزوين - صفر)
09100919955
(اعتباري - قزوين - صفر)
1,054,750,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121239518
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122160397
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123487329
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123779648
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124470409
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124921703
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125879947
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125908611
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125840552
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126585413
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126902099
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126711452
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127708126
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127702838
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127763799
(دائمي - تهران - کارکرده)
09113007809
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09113203943
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111309837
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111386125
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112733267
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111779863
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112724392
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113123741
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112304219
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111768143
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111340211
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112933365
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112353025
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111405977
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111864906
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111455021
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111707489
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112327123
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112286136
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111481913
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111405255
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112319577
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111304399
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111009490
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09113216715
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111779529
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113214907
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111488910
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09113148229
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112730947
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112333905
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112376179
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111588602
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111534654
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112731631
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111786372
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112538097
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111309936
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112763619
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112385869
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112379731
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112369336
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111789508
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112322282
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09113217712
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112327784
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09113125809
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112307871
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112392356
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112933963
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111548204
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111487425
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111779046
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112377625
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111857144
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111348502
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112720285
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112399177
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111308597
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112829104
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112359075
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112352475
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112773105
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112733835
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112822055
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112339789
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111304534
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09113141227
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111853802
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112378231
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112309621
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112315942
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112767825
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111781173
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112732907
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111863439
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111760582
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09112351973
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112729810
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113120047
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112344361
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111329518
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111789308
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111853137
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111356392
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111701574
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09113005291
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111182152
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112838198
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112346988
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112310184
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111865496
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112314498
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09111587919
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09112937926
(دائمي - مازندران - کارکرده)
09111767911
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111305331
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09112731370
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111706176
(دائمي - گلستان - کارکرده)
09111307845
(دائمي - گيلان - کارکرده)
09116672122
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672322
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672324
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672345
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672423
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672424
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672425
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672524
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672526
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672625
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672728
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672827
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672829
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116672928
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673030
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673031
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673130
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673131
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673132
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673210
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673231
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673232
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673300
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673311
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673344
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673433
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673434
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673435
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673456
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673534
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673536
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673635
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673738
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673837
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673838
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673839
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116673938
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674041
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674140
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674141
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674241
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674242
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674243
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674321
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674342
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674343
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674344
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674411
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674488
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674499
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674544
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674546
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674567
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674645
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674748
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674847
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674848
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674849
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116674948
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675050
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675051
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675150
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675151
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675152
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675251
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675253
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675352
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675353
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675354
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675432
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675453
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675455
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675511
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675522
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675599
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675678
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675758
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675857
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675858
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675859
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675958
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116675959
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676061
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676160
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676162
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676261
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676263
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676362
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676364
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676465
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676543
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676564
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676789
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676869
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116676968
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116677071
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116677170
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116677172
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116677271
(اعتباري - گلستان - صفر)
09116677273
(اعتباري - گلستان - صفر)
1,236,200,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121203143
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122199664
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123578332
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123542374
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124461281
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124916887
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125799464
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125756326
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125643603
(دائمي - البرز - کارکرده)
09126971707
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126838858
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126441533
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127966509
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127822451
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09127900462
(دائمي - تهران - کارکرده)
09132494960
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132844576
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132013907
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132780255
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133089722
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133282899
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132980780
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132034516
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133048071
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133262134
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131857959
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132352490
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133154708
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133180634
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132770308
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132322818
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132344336
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132993972
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131935042
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132820224
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132841602
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132957468
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132317341
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132351390
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132491721
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132858208
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132669808
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132298157
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132071277
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132701437
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132669408
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132348529
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132033568
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132965653
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132013864
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133181608
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132937396
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132947067
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132877533
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132956080
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132861379
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133016503
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132892358
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132028843
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132343425
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132249976
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132430474
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132871448
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133215405
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132832457
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133203216
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132990289
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131838829
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132939917
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132958306
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131952428
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132310463
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132859480
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132498719
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132267401
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132265238
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132852235
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132890651
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133289512
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132492834
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132362143
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133058859
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132998909
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133269108
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132013475
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133296106
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132071242
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132247522
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132325127
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133036514
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132090786
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132034862
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132269101
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132315981
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132807325
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132913578
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132264275
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132023268
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132712403
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131921369
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132029059
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132090329
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133093011
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132931350
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132427832
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132697830
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132843350
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132973039
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132295217
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132347349
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133221986
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132339704
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132902160
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133026249
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09136421999
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422002
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422021
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422111
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422112
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422120
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422122
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422200
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422220
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422228
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422233
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422255
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422277
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422288
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422322
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422324
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422345
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422423
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422425
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422468
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422524
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422526
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422552
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422772
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422882
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422888
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422992
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136422999
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423003
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423111
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423113
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423223
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423311
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423322
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423334
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423344
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423355
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423366
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423553
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423579
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423666
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423773
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136423883
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424004
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424114
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424321
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424334
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424400
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424411
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424433
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424440
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424441
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424443
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424448
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424449
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424455
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424477
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424499
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424554
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424555
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424567
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136424774
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425005
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425225
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425335
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425432
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425444
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425500
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425511
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425522
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425544
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425552
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425553
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425556
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425557
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425577
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425599
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425665
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425678
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425775
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425777
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136425999
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426006
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426116
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426160
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426261
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426263
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426362
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426364
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426420
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426463
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426465
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426555
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426556
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426564
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426566
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426600
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426611
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426633
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426655
(اعتباري - اصفهان - صفر)
1,206,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121223963
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122173853
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123803859
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123637258
(دائمي - البرز - کارکرده)
09124468221
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124971692
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125839471
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125916783
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125869502
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126656058
(دائمي - البرز - کارکرده)
09126585636
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126384424
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127738646
(دائمي - سمنان - کارکرده)
09127708073
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127717885
(دائمي - تهران - کارکرده)
09133285314
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133335826
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132496827
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132190144
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133295131
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132785184
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132496382
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132349440
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132494665
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133213249
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133335508
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131858400
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132396686
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132931858
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132954742
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132930845
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132472051
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132036647
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132948179
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132032567
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132424678
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132024025
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132806881
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132820772
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132963851
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132781775
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132297059
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132798121
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132670567
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133050142
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133181683
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132026954
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133068076
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132692085
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131960451
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132914276
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132902310
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132692339
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132993927
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131940788
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131839629
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133053513
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133150457
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131947741
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132491467
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132085291
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132993769
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132779097
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131930924
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132399165
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132685828
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133294810
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132022449
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132263295
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133260278
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133256593
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131948617
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133299021
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132384219
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132871547
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132937491
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132823965
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132091963
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132825471
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132961276
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132324351
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09134098516
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133081128
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132701974
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132298758
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132396486
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133021306
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133074196
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132943647
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133056145
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132009262
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132022954
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132895367
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132710388
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132956166
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133211953
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132326430
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132833420
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132795180
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132685991
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132487760
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132669736
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132808208
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132494655
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132366484
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132378048
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133118731
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132306559
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132843927
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132498762
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133040043
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132809725
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132268941
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132897183
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09134083858
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09136426660
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426663
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426669
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426688
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426766
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426776
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426777
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426789
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426867
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426869
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426886
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426968
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136426996
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427007
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427071
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427117
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427170
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427227
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427271
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427273
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427337
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427372
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427374
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427444
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427447
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427473
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427475
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427531
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427555
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427557
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427654
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427667
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427675
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427677
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427733
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427766
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427770
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427772
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427799
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427879
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427978
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136427999
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428008
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428081
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428111
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428118
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428180
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428182
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428222
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428228
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428283
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428382
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428448
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428483
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428485
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428558
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428584
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428586
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428642
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428666
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428668
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428685
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428778
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428786
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428788
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428811
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428822
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428833
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428844
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428866
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428881
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428882
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428883
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428884
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428887
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428988
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428998
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136428999
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429009
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429091
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429190
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429192
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429229
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429291
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429293
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429339
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429392
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429394
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429449
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429493
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429555
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429559
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429594
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429596
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429695
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429697
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429753
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429779
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429876
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136429889
(اعتباري - اصفهان - صفر)
1,182,350,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121432693
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122209764
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123779176
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123880415
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124846759
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124508347
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125957816
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125597348
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125583923
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126585315
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126545619
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126708397
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127625797
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127768970
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127643684
(دائمي - تهران - کارکرده)
09132969502
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133259981
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132379488
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133177963
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133059623
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132034851
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132262805
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132364613
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132781061
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132841324
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133048591
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132491713
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133084947
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133299459
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132836011
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132978237
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132086512
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132398713
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132397536
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132785397
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132242550
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132429219
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132369884
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133123653
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132884905
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132295938
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132374508
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132014967
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132718739
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131941055
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133133249
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131957987
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131944055
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132018793
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133066205
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132685305
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132780178
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132870086
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133231687
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132836175
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132474780
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133109815
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133298919
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09134098314
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133173614
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132474579
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131858395
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132403931
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131949141
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132707285
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133124978
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132732185
(دائمي - يزد - کارکرده)
09132046578
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133017247
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132989020
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133290495
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132676764
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132896814
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132978401
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132351175
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132896647
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132396711
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133080964
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09134099260
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132987235
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131939146
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132395369
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132914537
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132405265
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132940463
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132673059
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133079260
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133077062
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132333803
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132831306
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132836557
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132298268
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132754083
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09134134179
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132796028
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132975907
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132017420
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132790688
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132711961
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132857719
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09131840839
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132669317
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133106338
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132990653
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133226258
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132715702
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132668439
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132806598
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132904251
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133019867
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132813206
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133273189
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132944995
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132398829
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132266675
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09136497999
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498118
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498222
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498338
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498448
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498558
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498642
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498765
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498777
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498778
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498811
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498833
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498844
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498855
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498866
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498877
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498882
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498885
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498886
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498889
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136498998
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499111
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499119
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499229
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499333
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499339
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499555
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499559
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499777
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499779
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499911
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499922
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499955
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499977
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136499990
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530022
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530033
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530055
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530066
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530099
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530110
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530111
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530123
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530220
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530246
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530330
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530333
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530550
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530660
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530666
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530880
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530888
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530990
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136530999
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531118
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531122
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531155
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531177
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531188
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531234
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531441
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531661
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531771
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531881
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136531991
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532200
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532211
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532255
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532277
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532299
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532333
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532345
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532444
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532468
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532552
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532772
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136532992
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533003
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533113
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533210
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533399
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533456
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533773
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533883
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136533888
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534004
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534114
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534224
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534321
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534422
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534442
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534477
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534488
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534567
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534664
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534774
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136534994
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535005
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535225
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535511
(اعتباري - اصفهان - صفر)
1,143,900,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121591039
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122115622
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123482641
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123585609
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124863967
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124796531
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125877278
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125859033
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125871862
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126724129
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126705494
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126975630
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127814843
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09127902661
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127932759
(دائمي - تهران - کارکرده)
09134135261
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132710960
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132974328
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09134130389
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133320228
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133119766
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131837805
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132946056
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133091204
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131944473
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132498819
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133158398
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132494670
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132498638
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133021662
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132151745
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132840434
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132927265
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133101226
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132670720
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132995318
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132810601
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132750773
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132487125
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131839034
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133179334
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132797818
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133176256
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132831652
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132496494
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09134089314
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133102634
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133026312
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132856274
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09131838446
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132429432
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131014767
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132989628
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132709689
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133335806
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132780947
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132851304
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132707839
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132036153
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132496769
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132683424
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133186320
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132396271
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132810584
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132869985
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09134081733
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133284816
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132054452
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131015237
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132992748
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132822898
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133349438
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132819907
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09133163597
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132701228
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132012060
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133048538
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132852979
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132727135
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131958607
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131950812
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131943926
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132364088
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132381295
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132028724
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132349840
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132282053
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132962214
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132985894
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132344773
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132007934
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132268924
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133049199
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132986084
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132349790
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132854584
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09131957932
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132264525
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133284235
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132352088
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132307995
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132687599
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09134055687
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132498872
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09132352819
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09131951255
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09133255165
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132397619
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133108992
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132688896
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09133291478
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09132836125
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132817067
(دائمي - چهارمحال و بختياري - کارکرده)
09132425607
(دائمي - كرمان - کارکرده)
09131996708
(دائمي - اصفهان - کارکرده)
09136535522
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535551
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535557
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535588
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535678
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535775
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535885
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535888
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136535995
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136536226
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136536622
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136536688
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136536776
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136536886
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537117
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537227
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537337
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537447
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537531
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537557
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537733
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537776
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537788
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136537887
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538111
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538118
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538338
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538448
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538555
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538558
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538642
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538666
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538668
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538765
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538778
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538844
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538855
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538866
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538877
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136538889
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539119
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539229
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539333
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539449
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539555
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539559
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539669
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539753
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539876
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539900
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539955
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136539988
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540011
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540044
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540110
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540123
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540220
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540222
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540246
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540330
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540440
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540770
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540880
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136540990
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541113
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541122
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541222
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541234
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541357
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541441
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541551
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541771
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541777
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136541881
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542002
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542200
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542332
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542345
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542468
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542552
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542772
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542882
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136542992
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543003
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543113
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543344
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543355
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543388
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543456
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543553
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543579
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136543773
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136544004
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136544224
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136544321
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136544411
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136544433
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136544567
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136544994
(اعتباري - اصفهان - صفر)
09136545005
(اعتباري - اصفهان - صفر)
1,156,950,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121693841
(دائمي - البرز - کارکرده)
09122167781
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123842597
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123591641
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124580182
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124917874
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125913507
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125956101
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125880738
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126792386
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126769598
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126583620
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127945569
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127704976
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127953887
(دائمي - تهران - کارکرده)
09143620190
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143218179
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143159447
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141589916
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09144828824
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09141569026
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143086745
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143212857
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143519682
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143884153
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09141843155
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09141571165
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143554339
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09141960170
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09144006621
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141594530
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09141550831
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143219605
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143580944
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143202587
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141560754
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143056125
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141877375
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143155955
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141571201
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143104632
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143178202
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143137495
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143168719
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143063802
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141593778
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143179401
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143220147
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143129286
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143162335
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143188976
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09144916744
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143527856
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143570469
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143070574
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09144910406
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09144487984
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143617016
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143085517
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143076898
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143210799
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143204792
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143072753
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143001012
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143129850
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143588241
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143108064
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143088950
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141575472
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09141664100
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09141551169
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143213394
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143199566
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141662986
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143218454
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143025413
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143520230
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09141597292
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143218147
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143074866
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141664591
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143532498
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143535486
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143558428
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09141557490
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143549054
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09141593207
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143219702
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143893082
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09141549235
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143197699
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09144484373
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09141586194
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143182071
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09144484576
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143114562
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143538986
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143923407
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143618328
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143195427
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143183158
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141665199
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143189521
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143072395
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143022671
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143094323
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143214534
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143175240
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09143080474
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141580187
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143580858
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09143181708
(دائمي - آذربايجان شرقي - کارکرده)
09141586109
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09141660987
(دائمي - آذربايجان غربي - کارکرده)
09143522153
(دائمي - اردبيل - کارکرده)
09145348642
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348666
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348668
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348778
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348786
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348788
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348882
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348886
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348887
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145348999
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349000
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349080
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349190
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349339
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349392
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349393
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349534
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349594
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349666
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349696
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349753
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349777
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349798
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349897
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349990
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145349998
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350006
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350007
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350008
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350055
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350123
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350246
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350304
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350403
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350506
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350550
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350607
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350660
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350770
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350880
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350908
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350909
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145350990
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351113
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351114
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351119
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351166
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351188
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351211
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351213
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351312
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351357
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351415
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351444
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351551
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351615
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351666
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145351999
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352020
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352112
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352121
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352220
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352223
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352224
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352227
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352228
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352229
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352244
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352266
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352299
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352332
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352526
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352666
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352726
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145352829
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353003
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353020
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353322
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353332
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353336
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353388
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353433
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353435
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353553
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353579
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145353663
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354000
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354004
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354114
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354140
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354141
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354142
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354241
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354333
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354400
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354411
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354441
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354445
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354446
(اعتباري - اردبيل - صفر)
09145354447
(اعتباري - اردبيل - صفر)
1,517,200,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121373108
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122185813
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123468132
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123756991
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124713441
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124469211
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125764208
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125675743
(دائمي - البرز - کارکرده)
09125823822
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09126863047
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126367247
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126725913
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127874541
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09127958477
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127809759
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09153418679
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151496696
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153472488
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153098002
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155112610
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151738541
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153472582
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153127346
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153032576
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151730445
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151990397
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153456739
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153439354
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155070857
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153234844
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155436419
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151995611
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155037242
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153284637
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153404698
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153281788
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153203683
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153455779
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153077065
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153419312
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153436451
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153437231
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153475318
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155011692
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153407317
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151586627
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153434274
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155082339
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155434577
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153415821
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155412711
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155033922
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155416104
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153418648
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153455058
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153241379
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151762353
(دائمي - خراسان شمالي - کارکرده)
09153423023
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153450709
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153428841
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153238349
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153452899
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153421935
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153416847
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153058710
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153461362
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153075164
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151222940
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153257497
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153414124
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153074553
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153209855
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153211210
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155432749
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155420361
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153401781
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153404691
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153431127
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153402079
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153234047
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155097724
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151408356
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151228481
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155042970
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155487275
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153216910
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151215951
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155414524
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155495236
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153077674
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155124484
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155024218
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153437498
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153422472
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153426231
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153032405
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153429182
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155415203
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153088353
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151709550
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153074744
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155431808
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155494846
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153257730
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153284329
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153452773
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153064001
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151245313
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153120892
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155415873
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153475464
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151598250
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153453525
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153076770
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153258128
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09154592266
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154592288
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154592299
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154592424
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154592626
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154592828
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154592929
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593131
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593210
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593232
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593300
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593311
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593322
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593344
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593355
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593366
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593377
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593388
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593399
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593434
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593456
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593535
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593636
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154593737
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594040
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594242
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594400
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594411
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594422
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594433
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594466
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594477
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594488
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594747
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154594848
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595151
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595252
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595500
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595511
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595522
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595533
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595566
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595577
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595588
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595757
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154595858
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596060
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596262
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596363
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596543
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596600
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596611
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596622
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596633
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596644
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596655
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596677
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596688
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596699
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596767
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596868
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154596969
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597070
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597272
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597474
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597575
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597700
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597711
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597722
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597733
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597744
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597755
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597766
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597788
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597799
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154597979
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598080
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598181
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598282
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598383
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598484
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598686
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598765
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598800
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598822
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598833
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598844
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598855
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598877
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598899
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154598989
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599090
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599191
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599696
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599797
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599876
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599898
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599900
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599911
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599922
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
955,725,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121355390
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122160859
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123678229
(دائمي - البرز - کارکرده)
09123847002
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124801496
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124841980
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125771300
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125886491
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125872652
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126583869
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126869175
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126502143
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127945764
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127872095
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09127882976
(دائمي - قزوين - کارکرده)
09153227045
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151228643
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151601675
(دائمي - خراسان جنوبي - کارکرده)
09153256173
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153001395
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155412187
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153048740
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153476205
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151598992
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153404320
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153423402
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153224255
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153242057
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151225738
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153284992
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151993234
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153210811
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151213835
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153084649
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153421182
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153096460
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153081517
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153484300
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151492483
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151490960
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151992645
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153419984
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155017701
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153455123
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155498413
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151406494
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151993128
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153460449
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153490589
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155037632
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153087421
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153229341
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153083272
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155028831
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153476015
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153405078
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153474770
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153430590
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153094461
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155433094
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153421469
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155029805
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151215336
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155411833
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151495467
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155047233
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155419175
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155088916
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153093974
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153251406
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151409027
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153406227
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153105128
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153400729
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153490424
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153429563
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155433259
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153434753
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151227280
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155414484
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155043053
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155410699
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153063042
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155014907
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155139693
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153456396
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153461277
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153354236
(دائمي - خراسان جنوبي - کارکرده)
09153099043
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155427588
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151993021
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153461436
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155077504
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153087095
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155042730
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155415905
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153421179
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151991944
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153407339
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151750086
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153402784
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155027739
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153425976
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151215981
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153104350
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153490113
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153055633
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151990772
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153206833
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153435896
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155087086
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155429185
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153420119
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153198073
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155015067
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09154599933
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599966
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599977
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154599988
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600101
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600123
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600505
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600707
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600807
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600808
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600809
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154600908
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601010
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601011
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601100
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601122
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601133
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601155
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601166
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601177
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601199
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601211
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601212
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601213
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601234
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601312
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601313
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601314
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601413
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601414
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601415
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601514
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601515
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601516
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601615
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601616
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601617
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601716
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601718
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601817
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601818
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601819
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601918
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154601919
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602020
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602021
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602120
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602122
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602200
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602233
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602266
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602288
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602299
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602322
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602323
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602324
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602345
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602423
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602425
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602524
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602526
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602625
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602626
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602627
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602726
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602727
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602728
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602827
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602828
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602829
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602928
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154602929
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603030
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603031
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603130
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603132
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603231
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603232
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603233
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603300
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603311
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603322
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603355
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603366
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603377
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603388
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603399
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603433
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603434
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603435
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603456
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603534
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603535
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603536
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603635
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603636
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603637
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603736
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603738
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
09154603837
(اعتباري - سيستان و بلوچستان - صفر)
1,002,700,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121502156
(دائمي - تهران - کارکرده)
09122894954
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123890976
(دائمي - تهران - کارکرده)
09123831084
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124589365
(دائمي - تهران - کارکرده)
09124793913
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125713189
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125776194
(دائمي - تهران - کارکرده)
09125806739
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126701307
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126352779
(دائمي - تهران - کارکرده)
09126769556
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127702477
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127756009
(دائمي - تهران - کارکرده)
09127930479
(دائمي - تهران - کارکرده)
09153419445
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153451768
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153058600
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153457239
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153473560
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155416939
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155041709
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153080131
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153245863
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155498044
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153086737
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155488580
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153218210
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155099825
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153402638
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155430289
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153437647
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155119661
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153480146
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151494628
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155418413
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153239610
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153076512
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151994991
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153224577
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153249678
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153401646
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153438058
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151994432
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153244017
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155023287
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155440399
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153093248
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153211317
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155040831
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155017529
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151492392
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153420745
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151215898
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153420076
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151408969
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151213546
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153148707
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151586713
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155141513
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153450136
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153457618
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155429657
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153400503
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153103987
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153234806
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153400029
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153474603
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151709589
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151580749
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155412016
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153242619
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153081563
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153234692
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155416197
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155412881
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151223032
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155413691
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151245433
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155077869
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153209341
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153475409
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153224685
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153106346
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151593549
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151406498
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153455269
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153233781
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153239141
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153209628
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153477151
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151730586
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151709742
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151069671
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153426277
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155414281
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153104453
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153199102
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09155097606
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153418051
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151997485
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155048652
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09153457859
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151407905
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153236230
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151991479
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155123749
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151409491
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09151992757
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153490639
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153240452
(دائمي - خراسان رضوي - کارکرده)
09151499942
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09155410773
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)
09153455906
(دائمي - سيستان و بلوچستان - کارکرده)