حراجی های برتر
0917-912-0000
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 56,480,000 ريال
شرکت در حراج
0918-251-0000
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 48,202,777 ريال
شرکت در حراج
0919-876-0000
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 45,400,000 ريال
شرکت در حراج
0914-214-4000
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,175,000 ريال
شرکت در حراج
0916-112-31-41
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,500,000 ريال
شرکت در حراج
0917-24-11000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,149,999 ريال
شرکت در حراج
0919-39-40-529
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,200,000 ريال
شرکت در حراج
0918-234-0000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 49,444,444 ريال
شرکت در حراج
0916-112-51-61
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-151-00-77
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 105,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
0
2
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 10289
سیم کارتهای دائمي
0912-1-049-049
70,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-151-00-77
105,000,000 ريال
برهان ن (45330)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-49-99
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-169-81-82
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142000-7
333,333,333 ريال
ابوالفضل ا (71005)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-90-80
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-19-80-669
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-220-55
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-141-241-8
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-55-82
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-20-338
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-26-846
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-3-693-673
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-96-95
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-4-562-582
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-603-5555
45,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-705-9-705
23,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-716
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-718
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-72-1
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-72-3
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-735
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-737
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-744
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-65-05
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-65-15
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-65-25
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-1388
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-1700
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-30-70
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-31-01
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-3002
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-32-92
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-111-67-68
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-152-41-61
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-44-64
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-2002-675
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-115-01-33
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-12-10-500
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-151-28-75
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-333-78-98
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-80
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-18-10-528
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-444-89-68
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-1-512-412
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-555-0-231
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-60
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-61
11,500,000 ريال
مهدي ب (39348)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-62
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-1-610-670
9,450,000 ريال
امير ب (47894)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-666-53-12
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-5400
26,000,000 ريال
مهدي ص (55040)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-15-10-361
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-777-51-78
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-25-75
30,600,000 ريال
برهان ن (45330)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-888-92-28
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1004-318
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-320
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-322
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-329
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-31-35
575,000 ريال
سيّدحسام الدّين ح (31409)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-31-57
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-31-63
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-31-69
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-31-90
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-637-39-38
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-637-61-60
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-637-79-78
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-54-55
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-74-73
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-256-63-64
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-256-64-65
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-256-69-68
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-502-48-84
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-502-49-94
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-502-58-85
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-243-28-82
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-243-39-93
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-248-05-50
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-280-89-99
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-280-99-92
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-296-44-46
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-694-53-53
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-694-97-97
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-695-14-14
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج