حراجی های برتر
0912-341-90-90
13
بالاترین پیشنهاد قیمت: 134,750,000 ريال
شرکت در حراج
0912-25-15-678
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 54,000,000 ريال
شرکت در حراج
0911-116-30-30
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,400,000 ريال
شرکت در حراج
0912-192-81-88
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 36,750,000 ريال
شرکت در حراج
0912-171-2002
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 39,900,000 ريال
شرکت در حراج
0919-302-48-48
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,675,000 ريال
شرکت در حراج
0914-116-3333
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 80,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-888-92-38
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0917-777-49-67
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0915-37-37-483
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
4
4
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 78079
سیم کارتهای دائمي
0912-25-15-678
54,000,000 ريال
متين ا (87809)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-341-90-90
134,750,000 ريال
حسين م (24156)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
حراج عادی دوره 88089
سیم کارتهای دائمي
0912-152-20-30
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-185-2468
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-381-0246
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-33-44
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-19-26-201
27,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-152-58-18
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-677-1
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-677-2
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-256-28-59
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-87-78
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-332-0246
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-352-88-82
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-97-04
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-90-80
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-42-85
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-42-86
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-77-67
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-3400
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-692-16-61
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-48
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-49
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-50
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-62
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-63
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-64
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0-200-444
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-48-7
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-49-1
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-49-2
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-49-3
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-171-6
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-133-0-133
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-192-53-31
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-117-91-41
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-18-10-541
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-489-54-44
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-451-4567
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-454-08-09
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-116-3333
80,000,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-14-11-966
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-428-40-30
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-579-32-22
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-563-88-99
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-17-10-477
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-32-14
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-53-67
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-13-17-559
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-161-55-54
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-8800-123
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-309-80-70
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0911-6400-700
2,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-016-04-44
2,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-139-50-60
1,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-70-64
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1009-614
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1009-615
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-23-700-10
4,800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-302-48-48
3,675,000 ريال
سعيد ا (94614)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-472-21-20
2,100,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-413-03-02
2,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج