حراجی های برتر
0912-171-2002
15
بالاترین پیشنهاد قیمت: 296,225,252 ريال
شرکت در حراج
0911-116-30-30
9
بالاترین پیشنهاد قیمت: 85,400,000 ريال
شرکت در حراج
0912-86-66-942
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,725,000 ريال
شرکت در حراج
0911-171-171-6
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 35,000,000 ريال
شرکت در حراج
0919-302-48-48
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,675,000 ريال
شرکت در حراج
0914-116-3333
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 80,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-161-53-67
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 24,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-117-32-14
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,600,000 ريال
شرکت در حراج
0912-152-20-30
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 42,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-299-677-2
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,175,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
5
1
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 88089
سیم کارتهای دائمي
0912-152-20-30
42,000,000 ريال
احمدرضا ن (38353)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-185-2468
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-381-0246
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-33-44
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-19-26-201
27,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-152-58-18
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-677-1
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-677-2
14,175,000 ريال
محمد جواد ع (98401)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-256-28-59
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-87-78
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-332-0246
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-352-88-82
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-97-04
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-90-80
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-42-85
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-42-86
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-77-67
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-3400
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-692-16-61
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-48
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-49
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-50
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-62
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-63
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-64
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0-200-444
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-48-7
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-49-1
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-49-2
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-49-3
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-171-6
35,000,000 ريال
حسن ق (52337)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-133-0-133
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-192-53-31
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-117-91-41
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-18-10-541
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-489-54-44
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-451-4567
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-454-08-09
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-116-3333
80,000,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-14-11-966
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-428-40-30
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-579-32-22
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-563-88-99
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-17-10-477
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-32-14
12,600,000 ريال
محسن ن (34865)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-53-67
24,000,000 ريال
مهدي ص (55040)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-13-17-559
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-161-55-54
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-8800-123
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-309-80-70
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0911-6400-700
2,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-016-04-44
2,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-139-50-60
1,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-70-64
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1009-614
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1009-615
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-23-700-10
4,800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-302-48-48
3,675,000 ريال
سعيد ا (94614)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-472-21-20
2,100,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-413-03-02
2,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج