حراجی های برتر
0916-118-4-116
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 22,222,222 ريال
شرکت در حراج
0918-13-17-491
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,200,000 ريال
شرکت در حراج
0912-153-99-66
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 60,000,000 ريال
شرکت در حراج
0914-224-8008
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 555,000 ريال
شرکت در حراج
0919-876-0000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,800,000 ريال
شرکت در حراج
0918-251-0000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,140,000 ريال
شرکت در حراج
0914-214-4000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,000,000 ريال
شرکت در حراج
0916-112-31-41
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,500,000 ريال
شرکت در حراج
0916-13-14-520
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,700,000 ريال
شرکت در حراج
0911-111-87-86
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 30,750,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
3
2
2
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 70189
سیم کارتهای دائمي
0912-181-99-92
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-153-99-66
60,000,000 ريال
محمد حسين ق (37850)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-59-95
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-169-85-58
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-186-07-17
64,400,000 ريال
سعيد ع (74201)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-160-12-32
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-50-118
40,000,000 ريال
محسن س (10349)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-294-86-68
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-98-98
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-29-340
11,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-67-59
13,650,000 ريال
مهدي س (13836)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-3-927-927
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-454-7-454
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-77-62
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-442-38-26
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-547-3-547
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-804-3333
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-448
3,150,000 ريال
مسعود ل (30646)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-607
15,000,000 ريال
سعيد آ (56146)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-647
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-2700
8,000,000 ريال
سعيد آ (56146)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-1365
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-1-956
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-500-70
4,200,000 ريال
علي ا;بر ع (39182)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-91-92-3
3,150,000 ريال
سيدمحمد ن (13450)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-91-92-8
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-111-87-86
30,750,000 ريال
رسول (54564)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-110-15-61
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-131-64-55
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-384-2222
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-200-20-23
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-60-564
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-30-480
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-154-12-59
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-254-55-59
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-333-77-92
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-13-10-276
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-458-40-30
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-4-448-748
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-384
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-567-51-51
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-55-50-112
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-13-14-520
7,700,000 ريال
فاطمه ص (50025)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-4-116
22,222,222 ريال
محمد خ (14523)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-16-10-668
9,450,000 ريال
امير ب (47894)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-666-17-98
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-32-56
13,800,000 ريال
محمد مصطفي ع (40547)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-181-9-181
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-34-86
24,000,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-777-49-81
10,000,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-13-17-491
9,200,000 ريال
سيدسجاد ا (36321)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-888-90-26
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0910-912-34-44
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-912-88-82
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-914-000-8
600,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-914-34-44
600,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-914-62-22
600,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-91-66-222
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-917-000-8
525,000 ريال
بهمن ش (66738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-917-43-33
525,000 ريال
بهمن ش (66738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-917-51-11
525,000 ريال
بهمن ش (66738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-917-72-22
525,000 ريال
بهمن ش (66738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-917-84-44
525,000 ريال
بهمن ش (66738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-918-78-88
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-918-99-90
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-2-536-536
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-253-7-253
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-451-9-451
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-224-8008
555,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-224-93-39
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-501-71-17
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-524-85-86
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-525-09-08
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-526-61-62
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-023-22-26
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-024-22-29
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-23-30009
735,000 ريال
فوزيه ا (78551)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-487-44-66
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-487-66-55
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-487-77-11
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج