حراجی های برتر
0912-695-0-695
9
بالاترین پیشنهاد قیمت: 77,000,000 ريال
شرکت در حراج
0919-140-30-30
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 6,000,000 ريال
شرکت در حراج
0990-970-30-30
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,111,111 ريال
شرکت در حراج
0990-111-40-30
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,555,555 ريال
شرکت در حراج
0917-151-0-351
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,777,777 ريال
شرکت در حراج
0918-175-1001
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,450,000 ريال
شرکت در حراج
0914-116-00-22
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,550,000 ريال
شرکت در حراج
0916-616-77-75
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 20,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-142-1000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 20,000,000 ريال
شرکت در حراج
0914-116-14-24
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 15,750,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
4
2
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 70179
سیم کارتهای دائمي
0912-695-0-695
77,000,000 ريال
ارشيا ت (87602)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
حراج عادی دوره 80179
سیم کارتهای دائمي
0912-153-99-88
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-131-02-03
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-198-21-51
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-70-354
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-282-77-44
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-248-6-248
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-67-79
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-256-286-7
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-333-16-15
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-352-11-59
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-71-79
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-77-64
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-548-3-548
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-800-5002
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-23
8,400,000 ريال
سيد رضا ه (10086)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-45-02
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-1-814-314
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-100-9009
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-119-31-80
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-484-39-99
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-116-14-24
15,750,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-16-10-341
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-453-99-33
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-151-24-36
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-563-70-71
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-41-02
19,999,999 ريال
آذر ر (23171)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-17-10-466
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-166-00-39
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-151-7-151
40,000,000 ريال
آذر ر (23171)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-151-0-351
27,777,777 ريال
ميثم ر (21922)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-1-712-713
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1000-631
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-21-46-912
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-21-46-913
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-21-47-302
470,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-73-03
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-21-47-304
470,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-33-58
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-19-43
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-19-46
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-310-5
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-310-6
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-21-35
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-21-38
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-497
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-498
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-499
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-219
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-221
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-225
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج