حراجی های برتر
0918-161-8008
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,400,000 ريال
شرکت در حراج
0918-161-45-45
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 30,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-161-0-753
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,350,000 ريال
شرکت در حراج
0913-140-9999
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 28,750,000 ريال
شرکت در حراج
0918-861-2222
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 22,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-37-37-035
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,900,000 ريال
شرکت در حراج
0912-157-33-43
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 30,800,000 ريال
شرکت در حراج
0912-632-99-26
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 6,300,000 ريال
شرکت در حراج
0912-7-327-827
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,775,000 ريال
شرکت در حراج
0912-151-25-64
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,500,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
5
1
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 85079
سیم کارتهای دائمي
0912-184-3579
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-1367-033
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-157-33-43
30,800,000 ريال
اميرمحمد ف (78673)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-97-24
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-167-03-53
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-260-33-55
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-65-65
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-37-32
15,800,000 ريال
عبدالرسول ه (14694)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-297-0-812
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-255-97-28
11,660,000 ريال
عبدالرسول ه (14694)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-42-12
11,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-42-13
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-37-37-035
9,900,000 ريال
شيرين سادات ف (71057)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-97-05
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-40-50
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-68-94
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-69-57
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-453-99-47
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-556-82-44
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-574-22-92
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-650-11-44
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-888-51-52
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-13-70007
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-191-35-29
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-181-43-47
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-161-161-3
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-117-91-45
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-113-0-271
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-154-12-56
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-495-40-50
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-121-0-749
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-15-10-334
10,500,000 ريال
اسماعيل ش (39202)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-494-6543
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-131-0-259
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-534-99-33
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-563-8765
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-13-14-528
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-17-10-476
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-31-01
15,750,000 ريال
نيما م (92161)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-54-18
24,000,000 ريال
مهدي ص (55040)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-384-53-53
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-765-81-11
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-161-0-753
10,350,000 ريال
محمد ن (49022)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-335-50-60
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-346-91-91
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-112-15-16
5,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-112-16-15
5,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-112-58-57
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-114-22-25
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-114-22-26
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-114-22-27
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-114-22-28
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-114-22-29
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-124-02-20
2,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-124-03-30
2,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1300-102
5,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-236-67-67
3,800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-339-8000
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-30-98765
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-318-99-95
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج