حراجی های برتر
0914-214-14-44
6
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,000,000 ريال
شرکت در حراج
0911-111-61-60
6
بالاترین پیشنهاد قیمت: 169,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-26-29-664
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 46,200,000 ريال
شرکت در حراج
0912-26-29-665
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 47,200,000 ريال
شرکت در حراج
0912-832-77-23
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,220,000 ريال
شرکت در حراج
0912-832-77-25
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,220,000 ريال
شرکت در حراج
0912-912-4008
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 37,680,000 ريال
شرکت در حراج
0912-75-60-215
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,700,000 ريال
شرکت در حراج
0912-872-54-53
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,840,000 ريال
شرکت در حراج
0918-161-19-15
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 18,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
8
9
7
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 70689
سیم کارتهای دائمي
0912-153-22-11
52,500,000 ريال
سيد عليرضا م (92875)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-92-91
42,000,000 ريال
اسماعيل ا (67946)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-131-04-03
52,500,000 ريال
اسماعيل ا (67946)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-161-18-17
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-141-77-78
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-195-79-97
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-85-463
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-27-706
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-250-360-8
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-250-36-80
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-35-33-683
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-56-75
16,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-344-78-68
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-344-79-69
18,900,000 ريال
سيد حسام م (75709)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-74-75
80,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-453-36-28
16,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-482-26-34
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-49-42-048
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-494-20-59
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-55-22-762
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-581-43-99
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-509-69-89
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-509-72-32
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-695-6-695
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-652-07-37
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-682-16-87
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-777-07-06
15,750,000 ريال
مهران م (79711)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-75-20-213
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-785-02-12
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-40
8,400,000 ريال
احد ه (17277)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-152-41-45
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-14-10-339
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-117-91-32
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-114-15-76
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-152-64-20
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-66
51,250,000 ريال
شمسى غ (67795)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-50-289
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-50-290
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-16-10-682
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-1-185-185
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-38-43
55,000,000 ريال
عادل ا (84741)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-1-819-819
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-11-2222-8
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-17-12-693
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1008-418
1,575,000 ريال
فرشاد ع (58533)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1008-439
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-84-64
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-84-88
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-56-29
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-57-15
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-57-59
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-58-28
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-58-41
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-897-94-14
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-415
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-417
180,000 ريال
حسين غ (89730)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-418
157,500 ريال
فرشاد ع (58533)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-420
210,000 ريال
فرشاد ع (58533)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-421
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-11000-5
1,125,000 ريال
داريوش ب (12623)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-76000-7
755,000 ريال
داريوش ب (12623)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-9-6666-9
525,000 ريال
داريوش ب (12623)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-90-29-92
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-90-94-49
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-411-441
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-414-33-44
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-44-600-66
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-66-06-333
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-646-55-66
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-232-21-21
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-299-09-09
550,000 ريال
بهروز ق (67965)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-212-55-51
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-611-76-66
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-67-68-777
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-592-99-95
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-214-1-114
4,444,444 ريال
سعيد ر (12011)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-030-13-13
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-211-17-17
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-499-96-96
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-00-44-22-4
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-006-8008
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-788-77-55
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-5-15000-1
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-524-22-25
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-543-544-4
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-080-30-30
525,000 ريال
سونيا م (48470)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-048-80-80
525,000 ريال
سونيا م (48470)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-446-42-42
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-439-39-39
550,000 ريال
داريوش ب (12623)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-445-46-46
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-544-66-65
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-523-22-23
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-0-809-809
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-020-22-33
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-29-33-222
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-293-22-29
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-294-9-294
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-721-21-21
9,224,400 ريال
ايوب م (43587)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-65-65-995
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-944-644-6
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج