حراجی های برتر
0916-118-95-65
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 28,277,777 ريال
شرکت در حراج
0917-111-57-56
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 36,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-861-0000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 50,555,555 ريال
شرکت در حراج
0919-560-30-30
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-222-57-47
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 18,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-175-3003
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,449,999 ريال
شرکت در حراج
0912-294-0-294
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 16,500,000 ريال
شرکت در حراج
0914-144-47-97
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 35,000,000 ريال
شرکت در حراج
0919-460-30-30
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,150,000 ريال
شرکت در حراج
0911-112-50-50
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 24,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
5
1
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 90179
سیم کارتهای دائمي
0912-137-8-137
70,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-161-1357
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-198-13-11
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-17-40-321
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-241-02-02
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-67-78
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-83-53
12,600,000 ريال
سيده عاطفه م (00336)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-400-6789
60,000,000 ريال
محمد ا (70089)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-453-65-58
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-33-96
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-455-78-14
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-559-2-559
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-620-55-51
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-3500
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-111-98-97
30,000,000 ريال
رسول (54564)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-121-47-40
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-24-29
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-103-3-103
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-12-10-489
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-474-95-96
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-51
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-141-19-25
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-19-13-522
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-111-72-71
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-11-60-255
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-19-14-330
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-18-15-347
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-166-00-38
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-111-57-56
36,000,000 ريال
محمد ع (33309)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-1-173-163
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-53-65
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-13-17-596
15,900,000 ريال
آذر ر (23171)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-271-1
19,600,000 ريال
شهرام ص (02827)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-30-80-100
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-2000-248
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-7009
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-75-41
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-33-51
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-18-27
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-18-28
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-31-73
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-31-78
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-21-44
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-21-45
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-648
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-649
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-650
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-525
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-526
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-527
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج