حراجی های برتر
0912-700-69-29
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 69,805,555 ريال
شرکت در حراج
0912-688-78-68
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 65,750,000 ريال
شرکت در حراج
0913-356-85-99
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 16,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-141-65-65
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,750,000 ريال
شرکت در حراج
0914-115-315-0
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 60,000,000 ريال
شرکت در حراج
0914-115-22-77
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 183,500,000 ريال
شرکت در حراج
0915-147-06-33
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,527,777 ريال
شرکت در حراج
0919-89-79-685
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 165,000 ريال
شرکت در حراج
0919-89-79-673
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 165,000 ريال
شرکت در حراج
0919-89-79-682
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 165,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
7
0
5
حراجی های جاری
حراج جمعه بازار
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج نقره‌ای
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 20399
سیم کارتهای دائمي
0912-198-89-79
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-245-59-54
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-27-691
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09-12345-32-06
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-356-00-97
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-495-19-17
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-482-1397
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-506-39-97
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-555-12-42
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-703-34-71
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-982-6-982
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-982-982-0
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-982-982-1
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-982-982-3
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-982-982-4
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-982-982-5
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-110-15-28
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-44-93
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-44-95
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-20-866
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-07-17
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-114-12-95
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-444-89-07
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-22-77
183,500,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-161-00-20
7,700,000 ريال
محبوب ب (42977)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-17-27-666
4,200,000 ريال
معصومه ع (95450)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-172-77-70
4,200,000 ريال
معصومه ع (95450)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-13-10-239
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-1234-7
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-171-35-16
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-18-12-304
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-172-86-71
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-03-36
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-181-00-21
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-16-20-380
10,500,000 ريال
مهدي ص (55040)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-14-10-13-6
8,800,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-141-65-65
21,750,000 ريال
مهدي پ (70357)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-174-90-90
21,000,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-161-98-99
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-863-10-10
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1002-204
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1002-511
1,575,000 ريال
كيانا غ (21831)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1002-518
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-357
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-358
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-359
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-361
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-362
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-897-91-94
210,000 ريال
سكينه ر (20326)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-897-91-96
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-274
165,000 ريال
مسعود ش (46060)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-348
165,000 ريال
مسعود ش (46060)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-350
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-863-863-8
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-863-866-6
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-863-86-86
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-863-88-33
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-863-8-863
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-863-88-66
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-864-44-66
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-864-44-88
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-864-46-44
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-484-74-74
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-484-7-484
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-484-77-44
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-484-77-88
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-4-847-847
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-484-78-77
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-484-78-78
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج