حراجی های برتر
0919-150-30-30
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,200,000 ريال
شرکت در حراج
0918-13-17-102
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 15,678,910 ريال
شرکت در حراج
0915-171-6000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
0914-141-20-29
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال
شرکت در حراج
0915-141-242-0
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,400,000 ريال
شرکت در حراج
0914-485-56-57
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,200,000 ريال
شرکت در حراج
0910-210-9999
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0918-375-40-30
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0912-8-729-229
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0917-347-44-25
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
4
6
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 69079
سیم کارتهای دائمي
0912-173-01-01
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-153-9900
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-19-20-476
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-14-721
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-30-257
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-235-4-235
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-1396
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-85-89
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-85-90
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-29-554
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-333-9753
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-9900
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-332-94-53
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-71-91
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-456-25-86
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-514-00-88
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-706-2-706
23,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-637-1396
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-8-759-709
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-58-78
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-77-87
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-172-04-31
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-340-41-14
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-24-42
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-17-10-266
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-252-95-96
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-13-10-277
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-141-20-29
13,650,000 ريال
آرش ص (99850)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-485-56-57
4,200,000 ريال
امين ا (53357)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-151-23-87
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-141-242-0
8,400,000 ريال
محمديوسف ه (57463)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-40-33
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-113-89-36
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-166-00-35
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-113-7-113
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-112-65-48
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-37-90-123
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-271-0
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-335-66-11
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-809-7777
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-40000-28
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-2000-246
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-403-21-21
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-14-063
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-59-71
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-23-05
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-23-48
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-33-79
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-14-29
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-601
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-237
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج