حراجی های برتر
0910-0910-091
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,400,000 ريال
شرکت در حراج
0914-116-22-44
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 38,888,888 ريال
شرکت در حراج
0915-147-01-91
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,200,000 ريال
شرکت در حراج
0911-17-20-299
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,400,000 ريال
شرکت در حراج
0912-170-50-50
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 69,000,000 ريال
شرکت در حراج
0910-0910-011
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 460,000 ريال
شرکت در حراج
0918-871-1234
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,700,000 ريال
شرکت در حراج
0918-17-40-800
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-912-88-78
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,400,000 ريال
شرکت در حراج
0910-485-85-85
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 880,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
1
6
2
1
8
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 30199
سیم کارتهای دائمي
0912-139-6789
45,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-184-04-92
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-42-19
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-50-277
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142-77-96
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-239-71-34
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-297-07-95
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-29-543
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-35-69
16,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-344-58-48
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-404-404-1
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-495-12-14
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-550-8-550
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-507-82-47
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-64-04
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-58-98
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-540-1000
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-407-30-30
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-408-30-30
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-24-50
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-182-36-91
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-2002-658
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-240-44-43
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-279-40-50
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-384-66-62
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-374-71-70
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-16-10-857
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-12-10-487
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-15-10-940
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-12-082
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-333-78-12
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-3-764-746
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-474-91-92
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-462-33-22
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-489-54-44
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-91
17,850,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-116-73-63
15,750,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-55-50-159
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-567-22-44
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-567-44-22
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-40-52
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-629-06-06
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-629-89-89
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-112-65-63
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-16-15-389
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-755-90-80
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-12-15-941
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-59-52
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-59-56
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-59-57
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-15-972
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-55-56
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-55-58
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-55-66
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-55-88
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-56-55
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-56-56
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-8-666-000
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-58-58
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-866-5-866
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-85-84
840,000 ريال
عليرضا ك (19941)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-85-85
880,000 ريال
اديب ح (24913)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-88-44
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-88-55
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-4-858-858
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-88-84
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-88-85
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-486-44-46
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-55-45-44
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-10-80-81
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-55-05-06
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-78-08-07
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-77-08-07
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-43-3003
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-90-96-69
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-490-990
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-89-8008
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-750-57-75
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج