حراجی های برتر
0911-112-54-15
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,400,000 ريال
شرکت در حراج
0915-209-0-209
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,250,000 ريال
شرکت در حراج
0912-15-50-150
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 140,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-78-50-546
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,300,000 ريال
شرکت در حراج
0915-215-1-215
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,150,000 ريال
شرکت در حراج
0912-95-100-90
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,820,000 ريال
شرکت در حراج
0912-49-30-700
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-15-100-88
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 150,000,000 ريال
شرکت در حراج
0915-111-91-90
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 68,250,000 ريال
شرکت در حراج
0911-100-88-55
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,250,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
1
8
1
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 10489
سیم کارتهای دائمي
0912-117-19-56
110,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-100-88
150,000,000 ريال
محمد م (38000)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-50-150
140,000,000 ريال
محمد م (38000)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-24-90
80,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-294-85-58
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-237-1342
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-268-88-44
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-66-33
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-27-810
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-266-37-86
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-28-892
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-392-392-7
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-34-33-486
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-331-44-40
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-99-66
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-49-30-700
21,000,000 ريال
مجيد ث (51069)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-501-9-501
26,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-509-83-26
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-78-50-546
7,300,000 ريال
سيدمجتبي و (78010)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-1800
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-100-30
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-100-90
8,820,000 ريال
مريم ل (43774)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-10-200
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-10-800
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-1200
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-3002
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-2006
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-4300
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-4500
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-4800
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-8200
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-6004
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-62-60
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-62-66
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-54-15
14,400,000 ريال
علي اكبر ر (65391)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-184-3333
60,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-133-133-2
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-117-9-117
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-152-23-23
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-161-9-161
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-152-152-5
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-111-91-90
68,250,000 ريال
علي س (92705)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-1-843-843
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-50-219
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-67
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-68
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-172-5-172
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-113-21-21
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-151-8-151
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-141-24-44
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-160-99-92
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-126-1-126
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1004-215
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-216
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-219
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-237
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-19-17
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-18-79
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-18-83
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-18-86
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-18-87
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-08-07
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-15-16
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-25-24
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-56-55
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-68-69
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-682-63-62
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-683-48-47
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-683-81-82
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-684-20-21
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-887-66-77
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-887-66-88
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-887-67-76
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-997-96-97
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-997-97-96
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-997-97-98
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-214-18-17
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-214-36-37
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-214-49-48
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-5004-994
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-5006-336
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-5006-446
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-226-4-226
1,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-209-0-209
1,250,000 ريال
محمد امين ث (29613)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-215-1-215
1,150,000 ريال
ابوذر ك (22089)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-022-48-88
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-296-55-58
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-022-55-54
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-69100-55
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-641-33-66
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-64200-11
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج