حراجی های برتر
0914-220-24-44
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 690,000 ريال
شرکت در حراج
0914-142-11-10
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 55,555,555 ريال
شرکت در حراج
0911-403-30-30
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 575,000 ريال
شرکت در حراج
0914-11-555-36
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 44,000,000 ريال
شرکت در حراج
0914-201-02-02
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 660,000 ريال
شرکت در حراج
0911-14-100-15
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 16,500,000 ريال
شرکت در حراج
0915-171-3300
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 22,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-171-12-87
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,500,000 ريال
شرکت در حراج
0916-504-0-504
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 555,000 ريال
شرکت در حراج
0912-444-80-90
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,500,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
2
9
5
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 50989
سیم کارتهای دائمي
0912-153-77-44
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-181-99-44
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-13-100-88
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-1980-239
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-248-3-248
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-2-624-674
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-28-367
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-2500-736
26,250,000 ريال
محمد خ (94474)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09-12345-59-69
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-35-31-805
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-80-90
27,500,000 ريال
پژمان پ (63237)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-49-50-644
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-48-20-976
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-4-53235-9
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-599-35-53
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-50-90-768
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-58-12-916
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-55-21-406
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-68-20-388
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-800-4300
33,000,000 ريال
پژمان پ (63237)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-705-30-30
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-706-30-30
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-708-30-30
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-12-14-731
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-15-12-443
15,750,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-13-16-456
18,900,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-17-10-258
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-102-1-102
26,250,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-113-02-82
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-140-38-33
7,350,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-75
17,850,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-116-17-27
15,750,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-396
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-11-60-193
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-73
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-3100
21,000,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-1-139-139
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-16-15-416
12,600,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-17-12-687
12,600,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1004-471
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-475
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-480
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-54-81
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-54-89
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-54-91
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-688-98-97
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-25-24
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-32-31
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-86-87
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-91-90
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-858-51-51
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-85-85-222
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-85-85-225
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-858-52-52
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-858-53-53
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-858-55-11
577,500 ريال
محمدرضا ا (40340)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-858-55-22
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-474-75-75
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-474-76-77
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-47-47-771
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-47-47-775
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-47-47-776
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-47-47-778
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-47-47-877
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-966-999-3
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-966-0-999
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-900-90-7
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-89-88-98
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-442-77-74
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-403-30-30
575,000 ريال
ياسر (43025)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-669-55-99
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-595-94-95
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-5-966-566
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-606-77-66
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-5-333-999
525,000 ريال
احد د (87898)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-203-02-02
525,000 ريال
احد د (87898)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-032-30-20
525,000 ريال
فاطمه ك (67701)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-2-1100-10
525,000 ريال
فاطمه ك (67701)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-033-30-40
525,000 ريال
فاطمه ك (67701)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-2200-888
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-24-22-999
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-77-40-444
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-504-5005
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-527-7-527
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-504-0-504
555,000 ريال
سيده ماريا ح (15845)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-65-62-555
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-65-45-666
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-513-55-51
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-40-44-555
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-44-19-111
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-52-52-229
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-433-77-73
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-0-1600-10
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-27-444-22
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-50-50-110
525,000 ريال
محمدرضا ا (40340)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-497-477-4
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-48-44-114
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-994-91-91
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-455-53-54
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-242-22-11
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج