حراجی های برتر
0912-8765432
6
بالاترین پیشنهاد قیمت: 259,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-171-1234
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 120,000,000 ريال
شرکت در حراج
0911-171-24-58
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-803-1111
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 48,000,000 ريال
شرکت در حراج
0911-1234-000
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,250,000 ريال
شرکت در حراج
0913-131-20-20
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,500,000 ريال
شرکت در حراج
0913-114-15-65
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,450,000 ريال
شرکت در حراج
0912-170-23-58
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,250,000 ريال
شرکت در حراج
0912-180-15-84
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,250,000 ريال
شرکت در حراج
0912-229-37-28
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
7
4
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 74079
سیم کارتهای دائمي
0912-171-1234
120,000,000 ريال
نويد پ (13154)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-170-23-58
26,250,000 ريال
راحله ب (80738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-180-15-84
26,250,000 ريال
راحله ب (80738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142-87-60
22,945,000 ريال
جواد خ (06925)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-260-33-32
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-100-10
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-37-28
13,650,000 ريال
راحله ب (80738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-67-53
13,650,000 ريال
راحله ب (80738)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-256-96-38
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-27-815
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-42-50
11,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-42-51
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-332-94-48
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-44-43210
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-61-38
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-61-39
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-482-70-26
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-33-94
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-529-3-592
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-556-21-72
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-614-50-60
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-803-1111
48,000,000 ريال
محمد امين م (63341)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-94-69
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-94-70
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-94-71
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-94-72
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-94-73
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-80-82
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-80-83
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-80-84
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-16
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-17
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-18
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-123-5-132
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-24-58
21,000,000 ريال
احسان پ (16017)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-374-12-22
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-1-216-216
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-114-15-65
9,450,000 ريال
داود آ (33561)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-20-851
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-495-6543
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-483-41-14
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-114-35-20
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-14-20-634
15,000,000 ريال
هيمن م (66886)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-191-35-21
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-485-6420
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-181-23-08
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-184-174-3
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-567-3579
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-166-00-12
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-629-06-06
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-112-64-37
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-53-40
24,000,000 ريال
مهدي ص (55040)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-16-10-758
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-107-72-77
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-844-2468
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-107-21-21
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-105-22-25
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-140-91-11
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-219-99-90
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-226-77-71
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج