حراجی های برتر
0912-185-95-85
9
بالاترین پیشنهاد قیمت: 287,500,000 ريال
شرکت در حراج
0916-112-2007
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,800,000 ريال
شرکت در حراج
0916-112-2008
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,800,000 ريال
شرکت در حراج
0911-112-63-30
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,500,000 ريال
شرکت در حراج
0911-112-53-77
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,800,000 ريال
شرکت در حراج
0911-123-0-123
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,000,000 ريال
شرکت در حراج
0914-144-45-43
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-087-93-92
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 6,300,000 ريال
شرکت در حراج
0919-953-30-30
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 840,000 ريال
شرکت در حراج
0915-352-2002
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
0
1
3
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 60389
سیم کارتهای دائمي
0912-185-95-85
287,500,000 ريال
مهدي ب (74826)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
حراج طلایی دوره 70389
سیم کارتهای دائمي
0912-1980-663
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-210-5678
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-274-12-11
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-252-97-15
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-29-702
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-260-43-75
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-328-66-55
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-324-57-67
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-3-929-929
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-353-40-41
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-360-65-64
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-99-98
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-88-55
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-33-12-914
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-429-86-52
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-455-91-93
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-442-38-14
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-51-56-888
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-625-08-58
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-888-0123
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-33-63
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-99-96-8
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-34-39
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-36-32
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-99-98-4
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-50-90
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-929-52-62
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-38-78
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-39-69
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-20-70
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-20-80
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-4500
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-49-46
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-107-107-7
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-77
8,800,000 ريال
احد ه (17277)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-130-2-130
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-2002-640
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-111-83-82
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-24-42
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-182-182-5
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-333-78-96
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-161-5-161
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-151-9-151
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-444-89-28
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-109-8-109
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-140-7-140
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-55-50-198
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-111-31-30
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-40-55
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-16-10-685
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-666-53-10
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-31-60
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-112-77-73
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-777-50-98
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-126000-1
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-888-92-24
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-100-40-64
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-40-67
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-40-75
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-40-81
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-404
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-406
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-410
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-412
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-424
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-650-41-42
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-651-52-53
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-653-45-46
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-653-60-61
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-654-14-15
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-852-25-22
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-852-22-88
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-85-22-555
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-99-70-770
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-99-70-777
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-997-09-09
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-253-32-31
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-253-38-37
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-254-64-63
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-502-14-41
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-502-19-91
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-502-27-72
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-214-59-95
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-214-63-36
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-21-70-110
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-280-55-57
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-280-64-44
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-280-66-63
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-432-31-31
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-698-11-66
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-696-77-55
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج