حراجی های برتر
0912-400-7654
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 82,222,222 ريال
شرکت در حراج
0917-151-99-29
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 20,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-13-17-044
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 16,000,000 ريال
شرکت در حراج
0913-0000-123
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,000,000 ريال
شرکت در حراج
0919-437-22-26
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 525,000 ريال
شرکت در حراج
0914-868-34-44
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 420,000 ريال
شرکت در حراج
0915-868-34-44
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 367,500 ريال
شرکت در حراج
0917-437-22-26
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 420,000 ريال
شرکت در حراج
0912-060-50-40
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-469-33-95
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
4
2
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 59079
سیم کارتهای دائمي
0912-1-409-409
70,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-162-88-81
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-184-04-89
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-14-17-730
20,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-14-719
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-152-49-58
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-222-99-79
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-66-55
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-70-824
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-70-825
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-20-329
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-400-7654
82,222,222 ريال
جميله ا (33345)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-33-95
12,000,000 ريال
علي خ (50012)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-455-78-12
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-649-17-17
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-5-880
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-97-07
5,250,000 ريال
علي خ (50012)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-3008
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-77-67
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-231-231-6
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-121-47-37
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-1-694-694
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-396-97-96
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-114-15-95
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-171-0-271
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-13-10-988
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-111-28-29
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-116-23-13
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-144-00-47
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-443
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-19-14-329
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-116-01-92
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-37
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-161-07-03
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-34-08
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-191-42-50
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-53-69
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-26-83
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-107-73-34
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-324-05-05
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-402-19-19
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-434-98-98
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1000-403
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-13-273
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-52-85
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-19-72
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-20-94
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-33-87
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-14-31
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-186
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-223
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج