حراجی های برتر
0917-872-1000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,650,000 ريال
شرکت در حراج
0917-182-9999
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 207,000,000 ريال
شرکت در حراج
0915-191-30-30
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 23,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-264-1000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,150,000 ريال
شرکت در حراج
0917-263-1000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,150,000 ريال
شرکت در حراج
0916-902-1000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 6,666,666 ريال
شرکت در حراج
0912-182-9900
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 72,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-55-54321
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,770,011,100,300,000 ريال
شرکت در حراج
0919-912-0000
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 50,458,716 ريال
شرکت در حراج
0915-720-1000
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
2
7
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 81279
سیم کارتهای دائمي
0912-182-9900
72,000,000 ريال
شيوا (45569)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-151-00-66
52,500,000 ريال
حامد م (00934)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142-00-22
52,500,000 ريال
شيوا (45569)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-1981-302
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-231-11-77
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-260-99-66
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-256-28-53
11,550,000 ريال
مجتبي ب (58366)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-29-810
12,075,000 ريال
مجتبي ب (58366)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-26-24-665
13,200,000 ريال
يوسف م (80696)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-70-826
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-3-926-926
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-352-11-47
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-33-12-915
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-545-32-23
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-672-67-76
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-703-4444
43,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-146
4,150,000 ريال
وحيد ن (26551)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-311
3,150,000 ريال
حامد م (00934)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-370
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-407
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-10-95
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-11-78
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-50-449
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-91-094
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-91-295
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-25-09
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-110-15-65
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-131-65-90
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-384-87-87
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-2002-643
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-16-10-871
12,600,000 ريال
علي ع (91236)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-116-06-27
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-161-161-4
26,250,000 ريال
علي ع (91236)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-495-12-22
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-333-78-89
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-483-14-13
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-18-10-521
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-351-6789
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-444-89-70
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-372
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-597-53-54
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-555-0-218
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-18-15-328
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-113-89-40
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-166-00-15
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-666-52-08
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-5-361
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-151-8-151
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-777-51-48
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-13-17-586
16,000,000 ريال
پويا م (88262)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-888-91-52
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0910-978-99-92
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-9800-555
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-980-99-96
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-981-36-66
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-981-44-43
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-981-44-47
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-981-55-59
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-982-77-78
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-983-95-55
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-98-40-999
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-984-22-26
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-984-33-31
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-985-13-33
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-236-9-236
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-2-369-369
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-203-6-203
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-217-3003
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-217-34-43
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-217-68-86
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-523-26-25
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-523-26-27
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-523-74-75
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-274-7000
1,111,111 ريال
قاسمي زاده م (23168)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-275000-1
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-275-2000
1,150,000 ريال
ابوذر ك (22089)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-693-1999
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-694000-5
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-694-18-88
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج