حراجی های برتر
0915-314-2222
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 73,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-042-13-14
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-155-0-156
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 32,500,000 ريال
شرکت در حراج
0916-111-41-42
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 34,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-24-29-813
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,100,000 ريال
شرکت در حراج
0919-340-50-50
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,885,000 ريال
شرکت در حراج
0911-277-20-30
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,200,000 ريال
شرکت در حراج
0919-1000-304
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
0919-105-4000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,400,000 ريال
شرکت در حراج
0915-573-6666
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
5
0
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 75079
سیم کارتهای دائمي
0912-182-00-22
42,000,000 ريال
رامين ع (49395)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-170-23-59
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-2-915-985
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-97-23
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-155-0-156
32,500,000 ريال
اشكان ع (11441)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-280-93-92
38,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-253-99-77
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-100-10
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-67-58
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-20-347
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-29-813
12,100,000 ريال
كمال ن (78648)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-392-0-392
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-41-65
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-42-16
11,550,000 ريال
محمد ش (89384)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-35-37-968
8,400,000 ريال
محمد ش (89384)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-68-93
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-43-02
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-34-07
9,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-59000-88
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-574-23-04
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-704-0-704
26,250,000 ريال
محسن س (32352)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-152-41-39
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-17-20-438
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-277-20-30
4,200,000 ريال
شيدا ر (04575)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-144-15-87
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-116-0-654
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-51-77
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-152-22-33
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-452-23-32
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-1-153-053
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-141-15-79
13,650,000 ريال
سمانه آ (24138)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-1397-750
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-439
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-573-6666
10,500,000 ريال
جمشيد م (38431)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-111-41-42
34,500,000 ريال
اميرحسين پ (12580)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-166-00-17
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-629-68-88
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-112-65-41
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-35-73
12,600,000 ريال
عليرضا غ (05201)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-379-55-54
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-755-38-39
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-131-75-64
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-328-67-67
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-365-71-71
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-846-44-55
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1000-304
10,500,000 ريال
جمشيد م (38431)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-105-4000
8,400,000 ريال
جمشيد م (38431)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-10005
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-10006
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-10007
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-10008
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-10009
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-105-41-11
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-112-14-15
5,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-112-15-14
5,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-119-73-74
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-209-17-16
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-209-17-18
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-340-50-50
3,885,000 ريال
ليلا ب (85469)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-317-87-77
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج