حراجی های برتر
0911-123-3003
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 120,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-345-66-62
6
بالاترین پیشنهاد قیمت: 36,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-169-0-169
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 562,750,000 ريال
شرکت در حراج
0911-172-1000
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 240,750,000 ريال
شرکت در حراج
0912-832-78-44
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 6,430,000 ريال
شرکت در حراج
0915-147-1000
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 40,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-624-3-629
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,800,000 ريال
شرکت در حراج
0912-386-31-11
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 28,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-192-53-33
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 77,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-772-672-3
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,600,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
3
6
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 77079
سیم کارتهای دائمي
0912-158-70-80
260,000,000 ريال
سكينه پ (45878)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-141-00-88
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-19-14-731
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-12-871
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-25-04
21,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-70-355
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-156-01-03
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-260-8800
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-86-03
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-86-04
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-341-3300
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-35-37-967
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-71-80
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-472-72-27
60,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-448-11-55
38,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-429-72-49
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-429-86-50
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-574-1396
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-650-11-66
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-857-6
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-857-7
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-857-8
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-857-9
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-85-81
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-4005
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-35
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-45
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-76-16
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-76-36
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-76-86
4,200,000 ريال
مريم ن (01572)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-111-87-88
200,000,000 ريال
علي ر (49771)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-110-15-41
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-27
9,200,000 ريال
كاوه خ (26715)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-110-114-7
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-20-867
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-51-78
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-114-66-73
10,500,000 ريال
بهنام ح (65632)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-14-11-577
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-15-10-335
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-382
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-147-06-46
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-573-8765
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-4009
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-66
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-118-118-5
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-30-97
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-25-95
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-107-72-93
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-844-2468
3,150,000 ريال
رضا ش (99611)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-123-123-4
6,050,000 ريال
فاطمه ز (23881)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-126-17-71
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1002-550
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-38-36
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-53-58
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1006-716
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-70-46
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-85-75
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-298-87-78
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-340-5005
3,200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-424-50-40
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج