حراجی های برتر
0918-131-75-70
10
بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,200,000 ريال
شرکت در حراج
0917-2-7777-55
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,100,000 ريال
شرکت در حراج
0918-131-0123
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,500,000 ريال
شرکت در حراج
0916-131-70-70
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,250,000 ريال
شرکت در حراج
0914-115-5678
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 36,750,000 ريال
شرکت در حراج
0915-17-19-632
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
0914-20-80-222
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 525,000 ريال
شرکت در حراج
0912-255-21-26
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 42,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-993-59-59
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 525,000 ريال
شرکت در حراج
0914-20-40-222
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 525,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
0
6
5
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 60789
سیم کارتهای دائمي
0918-131-75-70
31,200,000 ريال
حسين ت (84218)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
حراج طلایی دوره 70789
سیم کارتهای دائمي
0912-172-03-03
120,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-153-42-42
110,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-49-48
100,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-162-88-55
100,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142-00-66
100,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-192-84-29
80,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-27-697
45,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-249-83-89
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-2500-421
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-381-11-99
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-382-60-97
16,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-35-36-914
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-340-54-22
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-3-405-485
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-493-23-25
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-493-23-52
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-48-21-903
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-453-28-77
16,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-92-93
36,000,000 ريال
محمدآريا م (05759)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-506-24-96
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-552-1990
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-506-22-01
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-581-48-87
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-682-14-67
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-694-4-694
26,250,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-65-20-611
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-75-20-591
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-703-4-703
24,150,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-78-50-479
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-36
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-191-35-61
15,750,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-14-10-340
10,500,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-114-15-72
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-12-10-465
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-12-087
15,750,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-16-10-344
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-1-510-510
21,000,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-1-310-310
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-113-89-35
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-112-65-82
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-38-47
26,250,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-161-7
26,250,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-13-17-567
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-1-712-702
26,250,000 ريال
محمد خ (78981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1009-843
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-98-48
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-98-78
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-98-95
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-14-435
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-14-504
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-14-508
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-14-865
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-15-13-6
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-17-57
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-18-10
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-18-11
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-18-13
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-18-48
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-18-58
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-950-999
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-7-90009
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-11000-2
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-45-4004
900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-91-9009
900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-900-330
900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-570-5500
900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-587-55-77
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-45-66-555
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-418-88-11
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-229-96-96
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-233-13-13
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-66-55-777
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-944-1999
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-67-67-775
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-53-43-555
525,000 ريال
معصومه ع (95450)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-20-40-222
525,000 ريال
مسعود ا (06502)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-606-86-86
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-499-09-09
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-030-90-90
900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-22-88-99-8
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-235-53-35
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-863-6-863
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-522-51-52
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-540-45-44
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-535-32-33
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-045-54-54
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-046-64-64
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-252-77-55
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-998-33-88
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-989-11-88
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-54-7777-4
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-54-56-444
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-080-60-80
900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-02-02-244
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-440000-9
1,575,000 ريال
سارا ح (28655)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-29-29-000
1,575,000 ريال
سارا ح (28655)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-644-7-644
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-717-74-74
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-96-95-995
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-551-9-551
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج