حراجی های برتر
0912-129-129-0
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 150,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-444-50-60
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 29,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-0917-000
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,200,000,000,000,000,000,000,000 ريال
شرکت در حراج
0913-15-10-955
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 42,000,000 ريال
شرکت در حراج
0916-16-10-714
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,400,000 ريال
شرکت در حراج
0910-916-3000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-979-1008
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,050,000 ريال
شرکت در حراج
0910-917-8000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 650,000 ريال
شرکت در حراج
0910-913-0-111
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 650,000 ريال
شرکت در حراج
0912-603-7777
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 48,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
2
8
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 91279
سیم کارتهای دائمي
0912-129-129-0
150,500,000 ريال
احمد ه (78064)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-00-44
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-19-81-301
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-252-47-47
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-274-00-44
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-265-77-22
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-6600
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-297-08-27
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-29-716
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-27-25-8
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-261-76-44
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-342-542-9
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-50-60
29,000,000 ريال
بابك ن (18094)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-455-78-20
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-5-211112
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-603-7777
48,000,000 ريال
بابك ن (18094)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-803-6666
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-151
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-32-8
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-372
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-409
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-10-97
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-11-82
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-50-447
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-1008
4,050,000 ريال
بابك ن (18094)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-91-894
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-192-53-23
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-123-51-45
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-44-94
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-387-11-99
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-2002-651
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-171-02-62
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-115-01-37
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-15-396
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-484-73-72
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-15-10-955
42,000,000 ريال
حيدر ج (43907)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-333-78-92
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-151-03-23
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-444-89-31
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-151-23-71
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-567-4321
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-596-75-76
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-555-01-19
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-151-36-86
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-71
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-16-10-714
8,400,000 ريال
رضا م (01855)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-666-53-01
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-38-01
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-181-0-181
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-777-51-79
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-26-50
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-888-91-65
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0910-911-47-77
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-912-88-80
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-913-0-111
650,000 ريال
بابك ن (18094)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-913-99-98
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-914-16-66
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-914-27-77
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-914-88-87
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-915-44-41
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-916-3000
1,000,000 ريال
اميد رضا ص (12667)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-917-8000
650,000 ريال
بابك ن (18094)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-918-48-88
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-919-55-56
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-919-64-44
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-0-398-398
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-2-013-013
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-201-3-201
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-216-76-67
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-216-92-29
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-217-16-61
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-523-36-37
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-523-37-38
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-523-41-42
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-027-8000
900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-274000-1
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-279000-1
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-694-22-26
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-695-74-44
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-69-70-999
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج