حراجی های برتر
0910-140-30-30
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-945-0000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 20,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-172-8000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,250,000 ريال
شرکت در حراج
0910-120-30-30
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,250,000 ريال
شرکت در حراج
0911-111-65-64
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 52,500,000 ريال
شرکت در حراج
0914-355-76-76
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,200,000 ريال
شرکت در حراج
0914-141-1978
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال
شرکت در حراج
0912-18-14-722
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,510,000 ريال
شرکت در حراج
0913-161-13-14
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0910-211-0000
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
5
2
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 79079
سیم کارتهای دائمي
0912-158-70-60
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-185-88-78
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-14-722
31,510,000 ريال
محمد ع (06720)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142-36-95
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-60-143
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-265-77-11
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-67-73
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-299-67-74
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-292-1396
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-266-37-81
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-341-94-94
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-35-37-964
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-402-9999
60,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-77-65
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-620-51-11
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-803-5555
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-97-17
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-97-19
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-903-1396
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-231-231-7
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-111-65-64
52,500,000 ريال
سيد رضا ه (10086)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-24-35
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-358-66-33
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-1-150-156
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-16-10-879
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-20-856
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-116-81-71
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-141-1978
13,650,000 ريال
يحيي ك (00913)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-355-76-76
4,200,000 ريال
معصومه ع (95450)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-151-23-74
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-387-2468
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-13-14-529
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-141-6800
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-16-10-697
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-170-1396
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-13-15-230
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-30-94
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-75-500-10
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-271-9
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1000-405
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-340-92-92
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-409-17-17
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-12-13-478
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-54-25
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-25-84
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-26-74
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-11-90
270,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-11-91
270,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-602
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-569
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-570
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج