حراجی های برتر
0916-470-1000
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,101,010 ريال
شرکت در حراج
0917-111-74-75
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 120,000,000 ريال
شرکت در حراج
0918-171-271-6
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,800,000 ريال
شرکت در حراج
0912-92-92-331
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,600,000 ريال
شرکت در حراج
0917-151-03-53
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,444,444 ريال
شرکت در حراج
0919-620-58-59
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 660,000 ريال
شرکت در حراج
0912-92-92-106
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,450,000 ريال
شرکت در حراج
0912-229-55-84
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,950,000 ريال
شرکت در حراج
0912-92-92-098
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,600,000 ريال
شرکت در حراج
0911-171-25-28
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
3
4
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 11279
سیم کارتهای دائمي
0912-1-048-048
70,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-173-59-99
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-141-22-26
52,500,000 ريال
اميد الله ح (10292)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-1981-309
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-17-30-577
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-162-11-50
22,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-14-17-729
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-60-137
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-252-48-49
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-55-84
14,950,000 ريال
مهدي س (13836)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-360-7777
63,000,000 ريال
حسين ح (77375)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-333-23-24
90,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-381-12-11
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-4700-100
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-453-45-95
8,800,000 ريال
محسن ع (56355)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-601-7777
90,000,000 ريال
حسين پ (73716)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-3005
26,250,000 ريال
سعيد ر (13450)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-101
3,850,000 ريال
سامان ب (98995)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-106
3,450,000 ريال
سعيد ب (06350)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-098
3,600,000 ريال
موحد م (57488)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-331
3,600,000 ريال
محسن ع (56355)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-92-92-379
3,300,000 ريال
محسن ع (56355)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-94-400-86
3,450,000 ريال
اردشير ح (28416)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-11-42
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-50-928
3,150,000 ريال
محسن ع (56355)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-90-92-7
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-97-90-93-6
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-110-15-38
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-1-125-325
16,400,000 ريال
سيد رضا ه (10086)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-25-28
11,000,000 ريال
احسان اله ع (82819)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-17-10-270
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-60-628
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-152-65-92
17,850,000 ريال
محمدعلي م (73644)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-54
17,850,000 ريال
ناهيده خ (10562)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-14-70-641
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-54
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-151-36-84
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-16-10-713
15,555,555 ريال
پويا م (88262)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-151-03-53
14,444,444 ريال
آذر ر (23171)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-111-74-75
120,000,000 ريال
رضا ظ (16618)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-271-6
13,800,000 ريال
شهلا ح (60430)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-483-5678
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-534-30-40
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-596-85-58
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-440-43-42
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-279-40-50
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-200-20-15
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-333-78-55
4,200,000 ريال
سعيد ر (13450)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-444-87-16
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-666-53-13
5,555,555 ريال
سيد رضا ت (98688)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-888-91-73
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0910-900-77-75
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-901-22-29
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-620-58-59
660,000 ريال
رحيم ا (24141)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-620-93-92
630,000 ريال
ستايش س (69948)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-688-98-97
630,000 ريال
ستايش س (69948)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-25-24
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-32-31
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-86-87
630,000 ريال
ستايش س (69948)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-689-91-90
630,000 ريال
ستايش س (69948)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-639-75-76
630,000 ريال
ستايش س (69948)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-650-98-99
630,000 ريال
ستايش س (69948)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-653-31-30
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-653-38-39
630,000 ريال
ستايش س (69948)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-870-86-68
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-875-93-39
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-248-62-26
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-505-36-63
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-502-63-36
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-257-90-91
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-256-87-86
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-297-99-95
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-470-1000
10,101,010 ريال
سيد رضا ت (98688)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-29-66-888
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-699-01-01
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-699-87-87
440,000 ريال
سعيد ه (87748)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-695-97-97
440,000 ريال
سعيد ه (87748)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج