حراجی های برتر
0912-70-30-766
12
بالاترین پیشنهاد قیمت: 45,800,000 ريال
شرکت در حراج
0911-131-06-12
9
بالاترین پیشنهاد قیمت: 80,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-70-30-268
9
بالاترین پیشنهاد قیمت: 42,200,000 ريال
شرکت در حراج
0917-171-173-8
9
بالاترین پیشنهاد قیمت: 173,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-17-80-513
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 166,300,000 ريال
شرکت در حراج
0912-1-533-922
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 163,000,000 ريال
شرکت در حراج
0911-123-11-71
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 61,600,000 ريال
شرکت در حراج
0919-954-18-18
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,800,000 ريال
شرکت در حراج
0913-114-07-91
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,200,000 ريال
شرکت در حراج
0912-70-30-981
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 38,600,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
8
2
0
حراجی های جاری
حراج جمعه بازار
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج نقره‌ای
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 40399
سیم کارتهای دائمي
0912-198-298-4
36,000,000 ريال
داود خ (56180)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-245-59-79
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-27-690
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09-12345-29-35
17,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-356-00-96
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-495-32-62
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-495-86-81
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-506-45-03
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-555-10-54
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-703-81-35
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-981-6-981
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-9-817-817
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-981-7-981
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-9-820-820
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-982-0-982
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-9-821-821
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-110-15-30
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-182-36-89
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-142-08-72
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-144-15-80
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-20-780
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-50-183
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-444-89-15
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-33-22
15,000,000 ريال
سعيد ر (12011)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-161-00-25
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-172-77-75
4,200,000 ريال
سجاد ع (60985)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-172-77-76
4,200,000 ريال
سجاد ع (60985)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-13-10-241
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-349
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-171-35-18
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-18-12-306
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-172-87-96
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-03-34
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-181-00-24
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-16-20-431
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-14-10-13-8
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-174-70-70
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-175-04-04
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-161-92-29
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-863-85-85
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-100-26-23
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-27-43
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-27-46
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-368
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-369
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-370
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-787-93-73
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-374
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-117
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-118
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-897-91-21
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-122
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-132
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-48-84
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-48-88
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-48-55-444
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-54-45
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-485-54-54
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-962-66-22
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-464-88-66
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-964-66-44
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-970-99-77
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-966-99-88
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-0909-555
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-41-44-40
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-45-50-40
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-89-89-88
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-45-05-04
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
09100-41-10-11
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج