حراجی های برتر
0916-11-20-124
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,200,000 ريال
شرکت در حراج
0917-151-1234
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,250,000 ريال
شرکت در حراج
0919-997-72-72
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 690,000 ريال
شرکت در حراج
0919-997-73-73
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 690,000 ريال
شرکت در حراج
0919-99-77-444
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 690,000 ريال
شرکت در حراج
0919-997-74-47
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 690,000 ريال
شرکت در حراج
0914-142-60-80
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,444,444 ريال
شرکت در حراج
0912-769-11-88
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,950,000 ريال
شرکت در حراج
0916-151-36-93
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,200,000 ريال
شرکت در حراج
0919-100-57-54
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,725,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
7
8
7
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
حراج طلایی دوره 80489
سیم کارتهای دائمي
0912-179-9753
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-184-72-62
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-153-41-42
31,500,000 ريال
محمد جعفر س (07981)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-10-555
60,000,000 ريال
محمدرضا ا (11236)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142-99-97
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-99-91
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-60-115
21,000,000 ريال
نسيم س (94122)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-90-477
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-25-400-40
27,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-274-2200
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-23-128
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-85-83
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-343-16-10
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-352-11-60
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-400-1800
42,000,000 ريال
سيدحسين ب (50354)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-495-16-24
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-508-53-96
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-682-17-51
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-696-3-696
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-800-5004
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-9003
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-9005
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-7300
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-7600
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-951-7800
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-955-3900
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-955-4002
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-955-4007
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-21-71
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-22-42
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-2300
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-23-21
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-23-26
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-979-24-34
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-251-8
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-169-169-7
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-169-169-8
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-1-318-318
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-182-182-9
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-100-2200
22,000,000 ريال
احسان م (29745)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-181-3-181
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-184-184-8
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-140-1-140
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-50-253
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-141-67-95
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-151-36-93
9,200,000 ريال
يعقوب م (18561)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-1600-100
21,000,000 ريال
فاطمه ا (40578)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-117-33-31
27,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-131-131-2
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-10-80-666
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-161-88-83
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-131-72-49
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1005-630
1,725,000 ريال
مهدي ا (39646)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-57-47
1,725,000 ريال
مهدي ا (39646)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-57-54
1,725,000 ريال
آسمه ه (06396)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-57-97
1,725,000 ريال
مهدي ا (39646)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-23-48
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-23-57
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-23-59
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-23-61
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-23-88
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-626-47-46
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-627-02-03
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-637-87-88
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-637-92-93
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-18-19
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-67-66
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-889-87-78
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-889-88-11
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-889-88-22
550,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-482-88-22
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-482-88-28
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-482-88-44
800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-958-89-89
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-958-98-88
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-958-98-99
600,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-216-35-36
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-216-52-51
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-216-52-53
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-21-90-550
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-21-90-660
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-220-41-14
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-240-2-240
1,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-241-2-241
1,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-242-0-242
1,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-279-36-66
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-279-37-77
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-279-49-99
700,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-294-84-84
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-294-87-87
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-294-97-97
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج