حراجی های برتر
09129121368
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,715,596 ريال
شرکت در حراج
09121802080
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 60,200,000 ريال
شرکت در حراج
09122310100
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 32,200,000 ريال
شرکت در حراج
09141153057
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 20,700,000 ريال
شرکت در حراج
09121522050
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 25,000,000 ريال
شرکت در حراج
09141152200
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 60,000,000 ريال
شرکت در حراج
09121648008
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 35,700,000 ريال
شرکت در حراج
09171729090
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 42,000,000 ريال
شرکت در حراج
09188320000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 52,500,000 ريال
شرکت در حراج
09181415382
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,777,777 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
3
8
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 79069
سیم کارتهای دائمي
0912-1300-600
73,500,000 ريال
محسن م (04548)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-152-20-50
25,000,000 ريال
مصطفي م (05265)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-170-23-56
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-14-753
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-50-274
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-50-112
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-235-85-65
15,000,000 ريال
طيبه ف (40126)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-28-591
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-3-562-562
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-321-35-36
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-10-19
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-42-97-234
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-49-63
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-599-41-14
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-57-42-301
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-624-09-84
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-625-08-64
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-625-08-65
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-777-04-03
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-83-87-169
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-83-87-233
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-83-87-240
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-98-201
3,150,000 ريال
عبدالرسول پ (27182)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-98-202
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-98-203
3,100,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-014-9002
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-014-90-17
5,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-022-78-94
4,800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-15-12-432
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-45-09
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-50-130
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-115-01-31
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-153-71-98
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-57
20,700,000 ريال
نعيم د (44085)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-181-05-25
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-13-10-253
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-1-517-517
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-184-17-29
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-170-52-89
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-141-68-08
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-191-42-35
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-172-31-40
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-141-28-84
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-25-78
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-131-75-46
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-151-23-34
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-16-10-496
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-14-15-382
7,777,777 ريال
ميلاد ن (30916)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-12-16-998
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-73-98
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-31-80
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-4-711-366
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-29-15
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-29-16
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-20-84
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-20-85
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-599
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-787-9600
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-470
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-471
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج