حراجی های برتر
09128281716
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09171727744
6
تا كنون 6 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,500,000 ريال
شرکت در حراج
09131310944
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09181416416
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09102295555
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
قبلی
بعدی
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد
دوره 93069
 • 0917-172-77-44
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,500,000 ريال mehd1981
  درحال دریافت اطلاعات...
دوره 14069
 • 0912-185-0246
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-153-23-22
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-29-49-559
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-282-30-40
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-331-2002
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-3-921-921
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-444-90-91
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-545-13-31
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-672-61-16
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-777-4321
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-828-17-16
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-005-2222
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0910-229-5555
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-179-1-179
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-102-7-102
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-13-10-944
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-141-44-88
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-136-5555
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-150-3333
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-111-46-47
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-1-610-610
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-1-182-182
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-11-60-182
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-111-50-51
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-142-3-142
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-1-416-416
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-151-4444
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-161-88-81
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-107-1999
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-210-11-15
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...