حراجی های برتر
09111124030
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 162,800,000 ريال
شرکت در حراج
09125123456
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 93,162,345 ريال
شرکت در حراج
09121561000
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 55,000,000 ريال
شرکت در حراج
09171615359
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 25,200,000 ريال
شرکت در حراج
09181323030
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 40,950,000 ريال
شرکت در حراج
09177210000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 73,500,000 ريال
شرکت در حراج
09129106140
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 6,930,000 ريال
شرکت در حراج
09121411125
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 22,050,000 ريال
شرکت در حراج
09181610508
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,350,000 ريال
شرکت در حراج
09161125995
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
0
7
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 69069
سیم کارتهای دائمي
0912-198-21-60
25,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-141-11-25
22,050,000 ريال
علم اله ا (39101)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-98-17
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-228-96-96
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-229-14-06
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-310-97-87
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-33-12-917
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-369-72-76
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-356-07-93
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-444-71-70
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-490-69-88
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-453-99-48
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-574-22-95
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-649-08-08
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-62-50-850
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-62-50-851
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-62-50-852
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-82-82-524
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-11
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-12
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-92-13
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-1300
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-01-56
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-01-57
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-944-01-58
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-022-78-64
4,800,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-01-77-635
5,200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-00-47-487
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-123-51-42
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-14-10-335
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-30-264
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-17-10-260
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-18-10-536
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-19-13-512
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-15-10-342
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-18-123-04
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-131-6-131
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-161-90-33
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-14-12-430
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-18-15-348
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-18-13-513
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-113-15-15
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-53-59
25,200,000 ريال
مهدي ص (55040)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-17-12-564
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-131-75-60
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-151-23-36
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-161-05-08
7,350,000 ريال
عباس ر (55411)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-141-53-67
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-12-17-163
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-66-53
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-25-82
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-15-91
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-33-93
350,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-33-94
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-1300
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-13-01
270,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-618
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-619
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-351
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-355
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج