حراجی های برتر
09102312231
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09171611610
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09191004075
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09161612222
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09124447071
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
قبلی
بعدی
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد مدت زمان عادي حراج دوره 22159، چهارروز و شرط لازم جهت اتمام حراج پس از زمان عادي، سپري شدن 60 دقيقه از آخرين پيشنهاد مي باشد.
دوره 22159
 • 0912-1800-300
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-222-7654
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-328-66-88
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-444-70-71
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-521-09-99
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-686-07-70
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-777-0246
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-888-02-03
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-900-4200
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0910-231-2-231
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-360-888-1
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-179-72-79
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 37,500,000 ريال seyedalialavi58
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-24-26-555
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-112-35-99
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-121-7-121
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-131-2-131
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 33,000,000 ريال hamidreza2017
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-151-39-58
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-182-182-5
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-111-25-26
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-184-184-8
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-141-2-141
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-155-03-28
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-161-2222
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-1-713-713
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-161-161-0
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-171-11-66
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-126-2-126
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-192-1001
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-40-75
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-512-33-60
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,050,000 ريال çember
  درحال دریافت اطلاعات...