حراجی های برتر
0913-913-0913
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 300,000,000 ريال
شرکت در حراج
0911-911-85-85
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 18,300,000 ريال
شرکت در حراج
0916-000-1234
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 22,357,222 ريال
شرکت در حراج
0912-912-913-9
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,300,000 ريال
شرکت در حراج
0912-166-55-77
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 100,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-424-25-25
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 54,100,000 ريال
شرکت در حراج
0915-151-8000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 44,444,444 ريال
شرکت در حراج
0912-129-60-65
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 39,600,000 ريال
شرکت در حراج
0912-250-22-11
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 33,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-1369-5-21
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 33,000,000 ريال
شرکت در حراج
دریافت تخفیف ایرلاین ها
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
8
3
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 71079
سیم کارتهای دائمي
0912-130-99-98
70,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-48-375
26,250,000 ريال
امير ح (35102)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-22-88-913
13,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-19-724
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-360-70-80
37,000,000 ريال
پويش س (04201)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-355-87-34
8,500,000 ريال
سميه ح (03208)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-305-75-25
13,650,000 ريال
پويش س (04201)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-328-14-42
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-353-79-69
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-37-37-044
16,000,000 ريال
عفت ص (58343)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-369-72-74
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-50-40
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-425-95-45
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-425-95-46
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-482-72-25
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-442-97-68
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-455-78-11
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-599-34-43
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-505-17-32
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-534-17-27
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-19-60
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-23-78
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-25-14
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-25-17
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-3200
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-41
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-42
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-43
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-44
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-98-244
3,465,000 ريال
كيومرث م (61913)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-022-78-70
4,900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-017-76-53
5,200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-017-76-55
5,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-24-18
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-182-37-04
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-51-81
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-30-465
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-181-05-45
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-191-35-33
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-151-03-43
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-17-13-604
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-151-6-151
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-16-19-042
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-41-60
10,500,000 ريال
قاسمي زاده م (23168)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-19-14-236
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-38-23
24,600,000 ريال
خاتون ب (82530)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-141-28-93
9,111,111 ريال
شهاب ب (69357)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-16-10-763
7,350,000 ريال
عليرضا ط (06001)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-107-73-35
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-12-14-248
630,000 ريال
ساراعبداله ح (42323)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-50-65
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-17-55
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-1007
500,000 ريال
خاتون ب (82530)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-29-74
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-29-76
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-15-87
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-15-94
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-358
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-359
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-360
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج