حراجی های برتر
09122343030
8
بالاترین پیشنهاد قیمت: 112,861,111 ريال
شرکت در حراج
09122171819
6
بالاترین پیشنهاد قیمت: 49,500,000 ريال
شرکت در حراج
09901020300
6
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,377,777 ريال
شرکت در حراج
09900203040
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,240,000 ريال
شرکت در حراج
09171618080
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 70,000,000 ريال
شرکت در حراج
09121352122
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 64,000,000 ريال
شرکت در حراج
09191214012
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,500,000 ريال
شرکت در حراج
09126120000
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 249,000,000 ريال
شرکت در حراج
09121130022
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 69,000,000 ريال
شرکت در حراج
09123401919
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 130,000,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
1
6
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 78069
سیم کارتهای دائمي
0912-113-00-22
69,000,000 ريال
محمد م (38000)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-328-66-77
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-545-17-71
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-705-6-705
23,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-4007
26,250,000 ريال
امير ز (25702)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-143-49-39
32,000,000 ريال
عليرضا ط (22424)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-152-20-49
21,000,000 ريال
كاظم ر (60089)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-70-351
22,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-228-17-33
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-25-190
11,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-27-564
11,550,000 ريال
محسن ق (47481)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-32-44-881
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-425-95-66
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-482-68-84
7,350,000 ريال
حامد خ (72862)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-456-9-678
7,350,000 ريال
محسن ق (47481)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-529-15-80
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-62-40-978
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-625-08-28
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-625-08-29
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-83-86-557
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-83-86-584
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-83-86-590
6,300,000 ريال
محمد مهدي ح (60686)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-11
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-98-200
7,224,000 ريال
علي ب (14476)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-7600
4,725,000 ريال
ابوالفضل ن (92965)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-0047-47-8
11,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-013-42-79
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-017-76-34
5,200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-191-35-22
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-171-44-89
11,500,000 ريال
نادر م (90901)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-13-10-978
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-117-91-25
11,000,000 ريال
مسعود ك (31951)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-18-10-527
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-12-10-755
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-14-20-622
12,600,000 ريال
احمد ن (15462)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-17-13-578
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-13-10-238
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-184-17-22
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-170-52-83
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-112-51-26
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-13-15-229
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-17-23-126
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-14-12-895
8,400,000 ريال
موسي ب (21971)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-17-12-512
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-13-17-462
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-151-23-13
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-16-10-490
7,350,000 ريال
نسرين ب (15544)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-14-15-362
7,350,000 ريال
ساغر ج (99611)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-121-40-12
1,500,000 ريال
اشكان ه (87531)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-121-40-13
525,000 ريال
اشكان ه (87531)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-10-45
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-47-111-21
525,000 ريال
شيرين آ (27697)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-21-41
400,000 ريال
پوريا ا (27737)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-21-42
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-12-17
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-12-18
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-145
210,000 ريال
سيد محمدعلي س (81089)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-146
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-897-90-66
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-897-90-67
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج