حراجی های برتر
09102313231
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09141412222
2
تا كنون 2 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 91,000,000 ريال
شرکت در حراج
09131821826
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09161182118
1
تا کنون یک نفر در این حراج شرکت نموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,250,000 ريال
شرکت در حراج
09191002620
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
قبلی
بعدی
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد مدت زمان عادي حراج دوره 50159، هفت روز و شرط لازم جهت اتمام حراج پس از زمان عادي، سپري شدن 60 دقيقه از آخرين پيشنهاد مي باشد.
دوره 50159
 • 0912-1500-100
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-333-20-30
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-500-2002
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-793-66-00
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0910-231-32-31
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-151-00-22
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-182-99-88
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-173-01-10
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-111-23-24
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-111-05-04
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-182-182-6
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-141-2222
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 91,000,000 ريال 2870308191
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-111-45-46
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-118-2-118
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,250,000 ريال ss
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-111-53-54
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-111-01-02
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-161-22-21
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-107-2000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-2000-546
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-26-20
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...