حراجی های برتر
0912-22-88-913
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 32,375,000 ريال
شرکت در حراج
0912-360-70-80
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 100,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-425-95-45
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-18-48-375
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 33,750,000 ريال
شرکت در حراج
0912-305-75-25
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,300,000 ريال
شرکت در حراج
0912-328-14-42
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,300,000 ريال
شرکت در حراج
0917-171-38-23
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,400,000 ريال
شرکت در حراج
0912-37-37-044
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 24,202,020 ريال
شرکت در حراج
0912-425-95-46
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,725,000 ريال
شرکت در حراج
0912-900-3200
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 38,750,000 ريال
شرکت در حراج
دریافت تخفیف ایرلاین ها
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
0
5
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 71079
سیم کارتهای دائمي
0912-130-99-98
73,500,000 ريال
آمانج س (10112)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-48-375
33,750,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-22-88-913
32,375,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-19-724
20,150,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-360-70-80
100,000,000 ريال
سيد منصور ا (95954)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-355-87-34
16,400,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-305-75-25
27,300,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-328-14-42
17,300,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-353-79-69
9,775,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-37-37-044
24,202,020 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-369-72-74
9,450,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-50-40
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-425-95-45
21,000,000 ريال
ميثم ا (38686)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-425-95-46
13,725,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-482-72-25
13,650,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-442-97-68
13,250,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-455-78-11
13,550,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-599-34-43
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-505-17-32
12,500,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-534-17-27
8,925,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-19-60
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-23-78
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-25-14
5,500,000 ريال
صادق ع (20575)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-892-25-17
5,250,000 ريال
صادق ع (20575)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-3200
38,750,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-41
3,465,000 ريال
صادق ع (20575)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-42
3,465,000 ريال
صادق ع (20575)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-43
3,465,000 ريال
صادق ع (20575)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-44
3,675,000 ريال
احسان س (00622)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-95-98-244
3,865,000 ريال
كيومرث م (61913)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-022-78-70
4,900,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-017-76-53
5,200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-017-76-55
5,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-24-18
17,250,000 ريال
امان ا (71027)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-182-37-04
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-51-81
9,450,000 ريال
Mohamad K (98590)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-30-465
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-181-05-45
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-191-35-33
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-151-03-43
10,500,000 ريال
رسول ع (57321)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-17-13-604
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-151-6-151
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-16-19-042
8,800,000 ريال
سعيد ي (39445)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-41-60
12,222,222 ريال
قاسمي زاده م (23168)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-19-14-236
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-38-23
26,400,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-141-28-93
27,066,666 ريال
شهاب ب (69357)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-16-10-763
8,050,000 ريال
عليرضا ط (06001)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-107-73-35
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-12-14-248
660,000 ريال
ساراعبداله ح (42323)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-50-65
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-17-55
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-1007
520,000 ريال
فريبا ب (93221)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-29-74
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-29-76
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-15-87
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-15-94
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-358
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-359
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-360
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج