حراجی های برتر
0917-917-40-30
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-7-333-444
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,900,000 ريال
شرکت در حراج
0919-229-89-27
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 840,000 ريال
شرکت در حراج
0911-178-0000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 28,350,000 ريال
شرکت در حراج
0912-979-5001
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,200,000 ريال
شرکت در حراج
0913-152-65-73
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,850,000 ريال
شرکت در حراج
0917-172-31-28
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,350,000 ريال
شرکت در حراج
0912-94-40-136
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,150,000 ريال
شرکت در حراج
0912-22-88-712
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال
شرکت در حراج
0912-15-12-540
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,525,000 ريال
شرکت در حراج
دریافت تخفیف ایرلاین ها
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
3
2
9
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 12169
سیم کارتهای دائمي
0912-104-62-63
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-142-99-91
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-113-15-09
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-12-540
21,525,000 ريال
عفت ص (58343)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-160-12-16
23,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-22-88-712
13,650,000 ريال
حسين خ (71241)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-20-843
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-38-28-884
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-328-14-20
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-328-14-39
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-421-8-421
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-425-95-35
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-429-47-75
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-482-72-30
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-47-46-835
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-442-97-71
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-455-91-98
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-599-36-63
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-529-15-87
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-529-15-88
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-62-90-611
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-62-90-612
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-62-90-593
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-800-3005
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-83-87-247
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-89-20-146
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-89-20-166
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-94-40-136
3,150,000 ريال
Mehdi H (87041)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-94-40-137
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-004-74-94
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-004-74-95
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-004-74-96
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-110-15-42
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-131-64-42
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-17-10-273
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-116-06-53
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-152-65-73
17,850,000 ريال
اكرم ش (08487)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-191-35-37
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-15-10-315
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-94-40-138
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-181-23-26
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-151-24-45
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-141-24-06
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-170-52-90
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-191-42-56
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-172-31-28
7,350,000 ريال
علي ز (05537)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-141-28-74
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-16-10-731
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-121-30-11
500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-50-63
450,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-11-28
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-11-57
400,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-2001
420,000 ريال
مهدي ر (74124)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-2004
420,000 ريال
مهدي ر (74124)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-10-30
300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-10-31
250,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-154
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-155
200,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-356
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-80-357
150,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج