حراجی های برتر
09135551234
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,170,000 ريال
شرکت در حراج
09901813000
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,250,000 ريال
شرکت در حراج
09121522047
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 25,000,000 ريال
شرکت در حراج
09125051728
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,222,222 ريال
شرکت در حراج
09125051729
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,222,222 ريال
شرکت در حراج
09121829732
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 25,000,000 ريال
شرکت در حراج
09121560105
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 29,200,000 ريال
شرکت در حراج
09181415375
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 9,099,999 ريال
شرکت در حراج
09123425420
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,200,000 ريال
شرکت در حراج
09171615376
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,400,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
1
2
9
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 70169
سیم کارتهای دائمي
0912-143-47-57
52,000,000 ريال
جواد س (35918)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-156-01-05
29,200,000 ريال
اكبر ا (78902)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-152-20-47
25,000,000 ريال
حسن ز (25693)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-182-97-32
25,000,000 ريال
حسام الدين ح (59405)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-252-48-84
26,250,000 ريال
مهدي ب (74826)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-159-78
13,650,000 ريال
بهنام ر (67484)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-32-44-921
11,550,000 ريال
بهنام ر (67484)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-369-366-8
11,350,000 ريال
بهنام ر (67484)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-3-425-420
10,200,000 ريال
مسعود م (60687)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-422-05-05
44,444,444 ريال
معصومه ر (81039)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-490-69-95
12,450,000 ريال
بهنام ر (67484)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-49-41
11,111,111 ريال
سنور ش (52636)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-50-51-728
12,222,222 ريال
معصومه ر (81039)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-50-51-729
12,222,222 ريال
معصومه ر (81039)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-650-11-99
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-628-61-38
7,875,000 ريال
حميد ب (16879)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-628-61-39
7,875,000 ريال
حميد ب (16879)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-628-61-40
8,800,000 ريال
رضا د (03147)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-800-68-69
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-73-46
5,250,000 ريال
حميد ب (16879)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-74-82
5,250,000 ريال
مختار ا (48574)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-76-32
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-65
3,465,000 ريال
مهدي ب (47086)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-66
3,675,000 ريال
مهدي ب (47086)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-67
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-014-9-012
5,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-014-9-013
5,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-014-9-015
5,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-151-24-13
15,750,000 ريال
علي ج (79805)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-181-43-12
13,650,000 ريال
علي رضا ش (92091)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-119-31-64
19,400,000 ريال
سعيد ش (32505)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-131-09-77
11,550,000 ريال
امير احسان ل (49214)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-144-15-31
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-12-10-732
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-15-10-361
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-13-10-243
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-171-35-77
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-161-90-43
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-14-70-633
8,000,000 ريال
عليرضا ا (76259)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-17-10-462
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-131-52-40
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-191-42-57
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-161-53-76
14,400,000 ريال
كيوان ا (76560)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-25-16
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-131-75-41
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-151-23-39
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-16-10-745
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-141-53-75
9,099,999 ريال
ابراهيم ن (23863)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-12-13-375
800,000 ريال
امير محمد آ (64311)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-214-59-68
472,500 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-379-19-29
420,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-471-20-96
367,500 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-540-30-46
367,500 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-16-55
262,500 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-638-16-59
262,500 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-147
210,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-78-79-148
210,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-385
165,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-388
165,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-89-79-390
220,000 ريال
سيد محمد رضا گ (13628)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج