حراجی های برتر
0912-142-73-73
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 95,555,555 ريال
شرکت در حراج
0917-2222-750
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-707-23-23
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,000,000 ريال
شرکت در حراج
0913-14-50-714
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,050,000 ريال
شرکت در حراج
0917-111-98-99
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 56,000,000 ريال
شرکت در حراج
0990-138-0000
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 15,555,555 ريال
شرکت در حراج
0912-200-41-41
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 38,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-329-74-93
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,550,000 ريال
شرکت در حراج
0913-113-72-62
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-668-49-26
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 6,300,000 ريال
شرکت در حراج
دریافت تخفیف ایرلاین ها
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
0
0
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 92079
سیم کارتهای دائمي
0912-153-99-55
50,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-131-0246
40,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-117-42-73
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-22-044
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-12-463
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-17-40-291
21,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-280-20-30
45,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-291-59-79
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-26-837
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-255-97-18
11,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-303-62-26
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-41-46
19,000,000 ريال
محسن ت (10246)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-41-47
19,000,000 ريال
محسن ت (10246)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-61-34
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-61-35
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-33-82
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-442-97-67
8,400,000 ريال
آناهيتا ا (58496)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-549-6-549
26,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-534-17-08
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-534-17-09
7,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-95-07
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-95-08
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-95-09
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-95-10
8,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-4006
27,000,000 ريال
دانيال ذ (97507)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-61
3,465,000 ريال
علي آ (27851)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-62
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-63
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-230-3-230
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-64
3,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-231-1-231
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-231-231-8
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0910-231-231-9
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-16
8,400,000 ريال
محمد ف (79180)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-17-20-426
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-100-2200
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-51-80
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-50-714
8,050,000 ريال
محسن ك (18791)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-171-03-73
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-141-15-69
13,650,000 ريال
بهرنگ خ (98090)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-114-0000
52,500,000 ريال
Ardalan R (01012)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-184-174-0
6,300,000 ريال
مريم و (08180)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-17-10-467
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-111-98-99
56,000,000 ريال
ارسلان ز (38120)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-118-118-3
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-26-24
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-131-75-50
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-124-31-11
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-192-1100
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-192-10-10
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-107-19-18
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-124-02-01
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-299-96-97
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-123-98-89
2,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-105-2222
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-498-7777
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-103-12-22
6,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-216-88-11
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-422-36-35
2,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-220-9876
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج